ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

Артем Унтілов
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Кристина Шмідгаль
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Ольга Камбур
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Дата публікації січень 9, 2020
Ключові слова
  • маркетинг; будівництво; електронний маркетинг; інновації.
Як цитувати
Унтілов, А., Шмідгаль, К., & Камбур, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/566

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.03

Виявлено особливості здійснення маркетингової діяльності у будівельної галузі. Обґрунтовано перспективні напрямки її удосконалення, зокрема впровадження системи електронного маркетингу. Це дозволить посилити орієнтацію на окремого споживача, підвищить лояльність, впізнавання, довіру, відношення к бренду, знизити витрати на обслуговування та утримання покупців, що сприятиме зростанню конкурентоспроможності будівельного підприємства.

 
Переглядів: 63

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Євтєєва, В. Г. (2013). Маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства на ринку житла України. Ефективна економіка. Вилучено з http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2243.
  2. Марушева, О. А. (2018). Деякі аспекти систем маркетингу в управлінні соціально-економічними відносинами у будівництві. Державне управління: удосконалення та розвиток, (12). Вилучено з http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1348. DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.24.
  3. Гнатченко, Є.Ю. & Гайко, Ю.І. (2015). Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі. Глобальні та національні проблеми економіки, (4), 215.
  4. [Serohina, N., Petryshchenko, N. & Andrlic, B. (2019). Цифровий маркетинг в готелях. Маркетинг і цифрові технології, (3)3, 35-42. Вилучено з http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/75.
  5. Рубан, В. В. (2017). Цифровий маркетинг: роль та особливості використання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2-2(8), 20-25.