ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Сергій Ратушний
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Наталія Тоніцой
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Наталія Петрищенко
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Про автора
Дата публікації січень 9, 2020
Ключові слова
  • будівництво; ефективність, прибутковість, інновації
Як цитувати
Ратушний, С., Тоніцой, Н., & Петрищенко, Н. (2020). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/567

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.04

Проаналізовано сучасний стан і виявлено тенденції розвитку будівельної галузі в Україні. Узагальнено чинники, що впливають ефективність функціонування будівельних підприємств та обґрунтовано основні резерви її підвищення, а саме: впровадження нових технологій, удосконалення виробничих процесів і організації праці та матеріально-технічного забезпечення виробництва.

 
Переглядів: 63

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Коновалова, О. О. & Лук’янова, В. А. (2017). Шляхи підвищення ефективності діяльності будівельного підприємства. Молодий вчений, 3(43), 684-687
  2. Янковий, О. Г. (ред.). (2013). Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення. Одеса: Атлант.
  3. Кулікова, Л. В. (2017). Сучасні тенденції розвитку будівельних підприємств. Інвестиції: практика та досвід, (8), 52-55. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_8_12.
  4. Пикало В. М. & Шевчук Н. А. (2014). Тенденції розвитку малих будівельних підприємств. Перспективи розвитку будівельних технологій: матеріали конференції (с. 145-148).
  5. Статистична звітність. Державна служба статистики України. (2016). Вилучено з http://www.ukrstat.gov.ua/
  6. ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій». Вилучено з http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=83211.