ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ І СУДДІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Надія Коновалова
Львівський університет бізнесу та права
Про автора
Сергій Єсімов
Львівський державний університет внутрішніх справ
Про автора
Дата публікації січень 16, 2020
Ключові слова
 • суд; суддя; судова влада; неповага до суду (судді); судове засідання; учасники судового процесу; юридична відповідальність
Як цитувати
Коновалова, Н., & Єсімов, С. (2020). ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ І СУДДІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.04

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.05.04

У статті розкрито особливості правового регулювання юридичної відповідальності за неповагу до суду (судді) в Україні. Проаналізовано види, порядок та сфери застосування законодавства України про відповідальність за неповагу до суду (судді). При цьому підкреслено, що повага до суду і судді є правовою і соціальною цінністю, яка у сукупності із суспільною довірою є гарантіями ефективності системи правосуддя.

Переглядів: 125

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Про судоустрій і статус суддів (Закон України). № 1402-VIII від 02.06.2016 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1589.
 2. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 3. Соловьева, О. (2020). Какие проблемы могут возникнуть с привлечением к ответственности за проявление неуважения к суду. Закон і бізнес. 28.12-10.01.2020. Вилучено з https://zib.com.ua/ru/140717-kakie_problemi_mogut_vozniknut_s_privlecheniem_k_otvetstvenn.html.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України. № 2747-ІV від 06.07.2005 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 5. Цивільний процесуальний кодекс України. № 1618-ІV від 18.03.2004 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
 6. Господарський процесуальний кодекс України. № 1798-ХІІ від 06.11.1991 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 7. Кримінальний процесуальний кодекс України. № 4651-VІ від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 8. Остафійчук, Л. А. (2015). Юридична відповідальність за неповагу до суду (автореферат дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура). Національний університет “Одеська юридична академія”. Одеса (20 с.). Вилучено з http://hdl.handle.net/11300/3226 .
 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення. № 8073-Х від 07.12.1984 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 10. Кримінальний кодекс України. № 2341-III від 05.04.2001 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
 11. Шмарін, І. О. (2016). Об’єктивна сторона неповаги до суду як кримінального правопорушення проти правосуддя в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридична, (1(4)), 51–59. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2016_1%284%29__16.
 12. Шмарін, І. О. (2014). Соціально-правові підстави криміналізації неповаги до суду як злочину проти правосуддя в Україні. Актуальні проблеми держави і права, (71), 434–443. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_71_67.
 13. Шмарін, І. О. (2017). Неповага до суду: проблеми криміналізації (автореферат дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право). Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро (16 с.). Вилучено з https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/science/rada/k2/auto/2/1.pdf.
 14. Коновалова, Н. Т. (2019). Притягнення до відповідальності за прояв неповаги до суду: право чи обов’язок судді в Україні ? Актуальні проблеми сучасної науки: збірник тез наукових праць XLV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – Відень – Берлін – Астана, 28.11.2019 р.). Міжнародниий науковий центр розвитку науки і технологій (с. 35–39).
 15. Про інформацію (Закон України). № 2657-XII від 02.10.1992 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.
 16. Заборовский, В. В. (2016). Правовая сущность ответственности адвоката за проявление неуважения к суду по законодательству Украины. Сибирский юридический вестник, (3(74)), 115–119. Вилучено з https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15592.
 17. Лученко, Д. В., & Крестьянінов, О. О. (2015). Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності: науково-практ. посібник. Асоціація фахівців адміністративного права. Х.: Юрайт (96 с.). Вилучено з http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/10671.
 18. Коновалова, Н. Т. (2019). Сутність і змістовні властивості поняття “неповага до суду (судді)”: теоретико-правові та практичні аспекти. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”, (8(22)), 121–130.
 19. Керівні принципи, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове переслідування (Прийнято восьмим Конгресом Організації Об’єднаних Націй щодо попередження злочинності та поводження з правопорушниками, Гавана, Куба, 27 серпня – 7 вересня 1990 року). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_859.
 20. Зозуля, Н. (2018). Неповага до суду: вимоги закону і практика. Українське право. 03.12.2018. Вилучено з https://ukrainepravo.com/judicial_truth/divine_law/nepovaga-do-sudu-vymogy-zakonu-i-praktyka-/.
 21. Рекомендації щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду (Додаток до Рішення Ради суддів України від 04.11.2016 р. № 74 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів України від 26.10.2018 р. № 62). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/vr074414-16.
 22. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 294, статті 326 Кодексу України про адміністративні правопорушення. № 10-р/2018 від 23 листопада 2018 р. Справа № 1-12/2018(3911/15). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-18.