ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ВПРОВАДЖЕННЯ КРАУД-ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Владлен Ставнюк
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
Про автора
Людмила Половенко
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
Про автора
Дата публікації листопад 19, 2020
Ключові слова
  • інноваційні технології; корпоративні підприємства; холдинг; персонал; крауд-технології
Як цитувати
Ставнюк, В., & Половенко, Л. (2020). ВПРОВАДЖЕННЯ КРАУД-ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5790

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.13

У статті проведено огляд публікацій, присвячених проблемам підвищення ефективності управлінських рішень при впровадженні нових технологій на підприємстві. Узагальнено існуючі методи управління трудовими ресурсами та існуючі методики і технології, проведено аналіз еволюційних змін в економічному просторі та їх вплив на функціонування підприємств, що дозволило визначити шляхи впровадження інноваційних технологій. Обґрунтовано, що одним з перспективних напрямків є використання крауд-технології та висвітлено основні етапи їх впровадження.

 
Переглядів: 36

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Гриньова, В.М. & Грузіна, І.А. (2010). Проблеми мотивації праці персоналу підприємства. Харків: ІНЖЕК.
  2. Диба, О.М. (2016). Крауд-технології інноваційних змін в Україні. Фінансове забезпечення інноваційних проектів малого та середнього бізнесу: глобальні виклики та українські реалії: зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». Київ: КНЕУ.
  3. Грішнова, О.А. (2007). Економіка праці та соціально-трудові відносини (3-є вид., випр. і доп.). Київ: Знання.
  4. Зозульов, О. & Полторак, К. (2016). Крауд-технології в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємства. Маркетинг в Україні, (4), 17-24. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2016_4_3
  5. Митева, Ц. (2013). Краудсорсинг в бизнесе: коллективный разум спешит на помощь. Контур. Вилучено з https://kontur.ru/articles/415 (19.11.2020).