ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ВІБРАЦІЙНИХ МАЙДАНЧИКІВ

Євгенія Чечель
Київський національний університет будівництва та архітектури
Про автора
Максим Делембовський
Київський національний університет будівництва та архітектури
Про автора
Дата публікації листопад 19, 2020
Ключові слова
  • вібраційна машина; експлуатація; надійність; напрацювання
Як цитувати
Чечель, Є., & Делембовський, М. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ НАДІЙНОСТІ ВІБРАЦІЙНИХ МАЙДАНЧИКІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.07

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.07

Вібраційні машини, як і будь-яке інше будівельне обладнання, повинні задовольняти високі технічні вимоги до обладнання за наступними критеріями: висока надійність (високий коефіцієнт надійності), довговічність, ефективність (значні амплітуди коливань мас за незначних енергозатрат), відповідність санітарним нормам, миттєвість досягнення встановленого режиму роботи, тощо).

 
Переглядів: 31

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Beenken, W., Gock, Е., & Kurrer, K. E. (1996). The outer mechanics of the eccentric vibration mill. International Journal of Mineral Processing, 437-446.
  2. Делембовський, М., & Клименко, М. (2020). Забезпечення надійності вібраційних майданчиків будівельної індустрії з урахуванням методів аналізу. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 26-28. https://doi.org/10.36074/09.10.2020.v2.06
  3. Назаренко, І.І., Свідерський, А.Т. & Делембовський, М.М. (2013). Дослідження надійності карданних валів вібромашин будівельної індустрії. Вібрації в техніці та технологіях. ВНАУ. (3 (71)), 72–77.
  4. Делембовський, М., & Клименко, М. (2020). Методи підвищення надійності та ефективності вібраційних машин будівельної індустрії. Матеріали конференцій МЦНД, 48-49. https://doi.org/10.36074/23.10.2020.v1.04.
  5. Свідерський, А.Т., & Делембовський М.М. (2010) Критерії оцінки якості віброплощадок. Техніка будівництва. Київ КНУБА. (24), 24–27.
  6. Назаренко, І.І., & Делембовський, М.М. (2013). Забезпечення надійності віброущільнюючих машин при проектуванні, конструюванні, виготовленні та експлуатації. Техніка будівництва. Київ: КНУБА. (11), 60–64.
  7. Назаренко, И.И., Свидерский, А.Т., & Делембовский, М.М. (2015). Исследование надежности вибромашин строительной индустрии. Механизация строительства. Москва: БИБЛИО-ГЛОБУС. (3 (849)), 44–49.