ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Віталій Матошин
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
Про автора
Світлана Мерінова
Вінницький тoргoвельнo-екoнoмічний інститут КНТЕУ
Про автора
Дата публікації листопад 21, 2020
Ключові слова
  • інноваційна активність; моделювання; ризикостійкість підприємства; ефективність діяльності.
Як цитувати
Матошин, В., & Мерінова, С. (2020). ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5909

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.15

У статті розглянуто проблему стимулювання інноваційної діяльності підприємства; досліджено науково-методичні підходи до оцінювання рівня ризикостійкості підприємства, розглянуто питання удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку; продемонстровано визначення ефективності впливу технологічних нововведень на показники витрат ресурсів виробництва засобами економіко-математичного моделювання взаємодії виробничого та інноваційного процесів.

 
Переглядів: 23

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бондаренко, С.А. (2015). Модель інноваційної сприйнятливості та готовності до інноваційного розвитку промислового підприємства. Вісник Хмельницького національного університет,. (3), 111-115.
  2. Мала, Н.Т. & Угрин Л.Є. (2012). Організаційне моделювання розвитку інноваційних підприємств в Україні та світі. Вилучено з: Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua.
  3. Кузь, Т., Малюта Л. & Каптій М. (2018). Інноваційний центр як організаційна структура управління інноваціями. Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». Переяслав-Хмельницький, (3), 100–102.
  4. Захаркін, О. О. (2015). Формування інноваційної стратегії підприємства з урахуванням рівня його ризикостійкості. Економіка та держава, (8), 33–36.
  5. Юдіна, О.І. (2016). Моделювання впливу технологічних нововведень на зростання ефективності виробництва. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій, (7), 272–279.