ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Лілія Андрушко
Львівський національний університет імені Івана Франка
Про автора
Марта Петик
Львівський національний університет імені Івана Франка
Про автора
Дата публікації листопад 22, 2020
Ключові слова
 • електронні гроші; емітент; система електронних платежів; нефіатні гроші.
Як цитувати
Андрушко, Л., & Петик, М. (2020). ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ В УКРАЇНІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5929

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.16

Стаття присвячена дослідженню правового регулювання обігу електронних грошей в умовах розвитку інформаційних технологій та поширенню використання системи електронних платежів. В роботі наведено різні точки зору вчених щодо значення терміну «електронні гроші», визначено основні переваги їх використання при здійсненні розрахункових операцій. Проаналізовано найважливіші акти, що регулюють обіг електронних грошей в Україні. Виявлено певні недоліки сучасного законодавства і запропоновано деякі необхідні корективи у законодавчих актах щодо регулювання обігу електронних грошей. Сформульовано висновки і пропозиції, які спрямовані на вдосконалення законодавства у зазначеній сфері в Україні.

 
Переглядів: 98

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Вавдіюк, Н.С. & Талах, Х. В. (2017). Обіг та регулювання електронних грошей в Україні. Економічний форум, (2), 249-259.
 2. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні (Закон України). №2346-III. (ві2001) Вилучено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2346-14/print1511629903705701.
 3. Проценко А. Т. (2016). Правові основи обігу електронних грошей в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Вип. 37(3). 7-10. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2016_37%283%29__3.
 4. Directive 2000/46/EC of the European Parliament and of the Council on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions. (2020) Jornal of Financial Services Research. Вилучено з
 5. http://europa.eu.int/eurlex/pri/en/oj/dat/2000/l_275/l27520001027en00390043.pdf.
 6. Стельмах В.С., Смовженко Т.С. & Скрипник З. Е. (2006) Гроші – людина – соціум: параметри взаємин. Львів.
 7. Кравчук В., Науменко Д. & Глибовець А. (2012). Електронні гроші в Україні: аналітичний звіт. Київ. Альфа-ПІК.
 8. Савлук М. (2004) Електронні гроші: сутність та порівняльний аналіз якісних властивостей . Вісник НБУ. №11. 10-14.
 9. Рядінська В. (2016) Проблеми правового регулювання обігу електронних грошей в Україні. Підприємництво, господарство і право. Київ. 190-195.
 10. Положення про електронні гроші в Україні (постанова Національного банку України). № 481. (2010). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-10.
 11. Про використання електронних грошей в Україні (Лист Національного банку України). № 25-109/42508. (2014). Вилучено 3 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/LB14383.html.