ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ

Марина Дацишина
Львівський національний університет імені Івана Франка
Про автора
Євгенія Андрущак
Львівський національний університет імені Івана Франка
Про автора
Дата публікації листопад 22, 2020
Ключові слова
  • депозит; депозитна політика; комерційний банк; ресурсна база банків; суб’єкти господарювання
Як цитувати
Дацишина, М., & Андрущак, Є. (2020). ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ДЕПОЗИТІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5938

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.19

У статті розглянуто поняття депозиту, депозитні операції як джерело формування ресурсної бази комерційних банків. Охарактеризовано основні тенденції розвитку вітчизняного депозитного ринку.  Проаналізовано динаміку депозитних вкладів до банківських установ України. Визначено низку факторів, що впливають на обсяг залучення  депозитів на банківські рахунки. Запропоновано деякі напрями підвищення ефективності здійснення депозитних операцій комерційними банками держави.

 
Переглядів: 35

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Андренко О. & Вороніна Л. (2018) Проблеми розвитку депозитних операцій банківських установ.Вісник НТУ «ХПІ» (47), 37-41.
  2. Депозити, залучені депозитними корпораціями (2020). Вилучено https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial.
  3. Дзюблюк О. В., Алексеєнко В. В. & Корнєєв В. І. (2017). Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності. Дзюблюк О., (ред.) (с. 298) .Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В.
  4. Крупка М., Андрущак Є. & Пайтра Н. (2013) Банківська система. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.
  5. Лункіна Т. & Готко Н. (2017) Сучасний стан та напрями розвитку депозитних операцій банківських установ України. Наукові праці. Економіка. (290), 43-45.
  6. Масюк Ю. В. & Моголівець Н. В. (2017). Тенденція розвитку вітчизняного депозитного ринку в сучасних умовах. Молодий вчений. (9), 545-548 .
  7. Матлага Л. О. & Василина П. В. (2014). Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України. Економічний аналіз. (15), 274-283.
  8. Про банки і банківську діяльність (Закон України). № 2121-III (2000) Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
  9. Сова О. Ю. (2017). Актуальні питання стану депозитного ринку України. Актуальні проблеми економіки. (1), 282-291.