ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ТЕОРЕТИЧНО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ СУДОМ ПРИСЯЖНИХ

Богдана Дричик
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації листопад 23, 2020
Ключові слова
  • суд присяжних; народовладдя; кримінальне провадження; права людини; гарантії незалежності.
Як цитувати
Дричик, Б. (2020). ТЕОРЕТИЧНО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ СУДОМ ПРИСЯЖНИХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.09

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.09

У статті проаналізовано процесуальні аспекти здійснення правосуддя судом присяжних у кримінальному провадженні. Зважаючи на досить низьке відсоткове співвідношення розгляду справ судом присяжних до загальної кількості, встановлена необхідність детального регламентування процедури відбору, прав, обов’язків та гарантій присяжних, їх ролі у прийнятті судових рішень. Результати роботи, зокрема, містять висновки щодо можливості участі присяжних у різних категоріях кримінальних справ, закріплення додаткових гарантій, детальної процедури відбору, розуміння самими присяжними їх ролі у процесі. Крім того, проаналізовано судову практику із означеного питання та проведено статистичний аналіз розгляду справ судом присяжних.

Переглядів: 64

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Конституція України (Основний Закон України) від 28 червня 1996 року (документ № 254к/96-ВР). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
  2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.
  3. Кримінальний процесуальний кодекс України (Закон України). № 4651-VI. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
  4. Єдиний державний реєстр судових рішень (2014). Вилучено з https://reyestr.court.gov.ua/Review/37461777
  5. Єдиний державний реєстр судових рішень (2014). Вилучено з https://reyestr.court.gov.ua/Review/39879760
  6. Єдиний державний реєстр судових рішень (2020). Вилучено з https://reyestr.court.gov.ua/Review/87844373
  7. Єдиний державний реєстр судових рішень (2020). Вилучено з https://reyestr.court.gov.ua/Review/87788243