ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

НАПРЯМИ ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ПIДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Наталія Богацька
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
Про автора
Анастасiя Вiтковська
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
Про автора
Валентина Крупська
Вiнницький торговельно-економiчний iнститут КНТЕУ
Про автора
Дата публікації листопад 25, 2020
Ключові слова
  • конкуренцiя; конкурентоспроможнiсть; стратегiя; завдання; чинники конкурентоспроможності; напрями підвищення конкурентоспроможності.
Як цитувати
Богацька, Н., ВiтковськаА., & Крупська, В. (2020). НАПРЯМИ ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ПIДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6088

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.24

У статтi розглянуто сутнiсть конкурентоспроможностi пiдприємств, чинники, що сприяють та стримують її розвиток. Розглянуто основнi завдання та напрями пiдвищення конкурентоспроможностi пiдприємств в сучасних умовах господарювання. Надано пропозиції щодо шляхів підвищення куонкурентоспроможності.

Переглядів: 43

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Близнюк, С.В. (2019) Конкурентний потенцiал пiдприємництва як категорiя сучасних економiчних дослiджень. Iнвестицiї: практика та досвiд, (7), 41-45.
  2. Богацька, Н. М. & Цинкобур, Д. Р. (2017). Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності ідприємства. Молодий вчений, (4), 599-603.
  3. Васютiна, I.О. (2018) Теоретичнi аспекти конкурентоспроможностi пiдприємствю. Держава та регiони, (5), 114-118.
  4. Довбенко, В.I. (2018) Чинники пiдвищення конкурентоспроможностi вiтчизняних пiдприємств за умов глобалiзацiї. Зовнiшня торгiвля: право та економiка, (6), 29-35.
  5. Панасенко, Д.А. (2019) Конкурентоспроможнiсть пiдприємства: шляхи пiдвищення. Львiвська полiтехнiка, (727), 270-276.