ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЧНІ ПРИСТРОЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ТИПИ, ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Кристина Гапченко
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ
Про автора
Дата публікації листопад 25, 2020
Ключові слова
 • електрофотографічний друк, формування зображень, лазерний принтер, копіювально-розмножувальний пристрій, багатофункціональний пристрій
Як цитувати
Гапченко, К. (2020). ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЧНІ ПРИСТРОЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ТИПИ, ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6127

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.27

У статті висвітлено основні етапи технології формування знаків при виготовленні документів за допомогою електрофотографічних пристроїв залежно від типу пристрою, що використовується. В даній роботі розглядаються пристрої трьох типів: копіювально-множувальні пристрої, лазерні принтери та багатофункціональні пристрої.

 
Переглядів: 23

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Авдеева Г.К. (2016) Криминалистические єкспертизы реальность или миф? Криминалист первопечатный (13/2016), 74-87
 2. Авдєєва Г.К. (2017) Природне та штучне старіння документів: сутність та ознаки.Криминалист первопечатный (15/2017), 47-56
 3. Щербаковская, Л. П. (2001) Электрофотографический способ печати в цифровых копировальных аппаратах и принтерах персональных компьютеров .Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук.-практ. матеріалів (до 55-річчя видання роботи С.М. Потапова "Введение в криминалистику"), 176 - 183
 4. Авдєєва Г.К. (2020) Проблеми використання електронних доказів у судочинстві України. Діджиталізація і безпека : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., м.Харків,19 листоп. 2020 р. / Нац. Юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 7-10
 5. Бирюков В. В., Коваленко В. В. (1999) Криминалистическое исследование документов : Монография. М-во внутрен. дел. Украины. Луганск. ин-т внутрен. дел.. (с. 163) Луганск : ЛИВД МВД Украины
 6. Маршалковская, С. В., Музыка Т. И., Погрищак А. Ю. (2011) Исследование красящего вещества штрихов текстов, выполненных на лазерных принтерах. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Зб. наук. праць / ХНДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого (11), 283-289
 7. Лошманова Г. В., Сомов В. В., Зубова Н. О., Чорногор П. А. (2013) Дослідження текстів, виконаних за допомогою електрофотографічних (лазерних) багатофункціональних друкуючих пристроїв. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / ХНДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого", (13), 279-287
 8. Степанов А. П. (2007) Некоторые аспекты криминалистического исследования лазерных принтеров и документов, выполненных с их помощью. Вестник Астраханского государственного технического университета, (5), 199-202
 9. Щербаковская, Л. П. (2003) Классификационные характеристики печатающих устройств. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування Харківського НДІ судових експертиз), (3), 240-246
 10. Шашкин С.Б. (2003) Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспект).Теория и практика судебной экспертизы Сборник (704) СПб. : Питер