ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ РЕЖИМУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ВИПРАВНИХ І ВИХОВНИХ КОЛОНІЯХ

Альона Коваленко
Академія Державної Пенітенціарної Служби
Про автора
Дата публікації листопад 26, 2020
Ключові слова
  • режим у виправних і виховних колоніях, поняття режиму, форми вираження режиму, основні вимоги режиму, правові засоби режиму.
Як цитувати
Коваленко, А. (2020). КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ РЕЖИМУ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ У ВИПРАВНИХ І ВИХОВНИХ КОЛОНІЯХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6129

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.29

Стаття присвячена питанням кримінально-виконавчого права. Розглядається таке базове поняття кримінально-виконавчого права, як  режим у виправних і виховних колоніях. Усестороннє обґрунтування правової та організаційної основи функціонування моделі пенітенціарної установи для засуджених, в якій, безумовно, повинні знайти відображення сучасні погляди на зміст режиму виконання і відбування покарання, його місце у виправленні і ресоціалізації засуджених. Автором розкривається зміст режиму у виправних і виховних колоніях в установах системи виконання покарань України, форми його вираження, основні вимоги їх реалізації.

 
Переглядів: 33

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Прокопенко, Б. Л. (2015). Режим в исправительных учреждениях: понятие, формы выражения, основные функции. Вестник ВГУ. Серия: Право, (3), 283-289. Вилучено з http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/pravo/2015/03/2015-03-31.pdf.
  2. Познышев, С. В. (1923). Основы пенитенциарной науки: монография. Москва: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР.
  3. Саленков, І. В. (2011). Режим виконання і відбування кримінального покарання у виді позбавлення волі (автореф. дис. … канд. юрид. наук). Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна.
  4. Макаренко, А. С. (ред.). (1949). Проблемы школьного советского воспитания. Москва: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР.
  5. Козлов, П. П., Нікітін, Ю. В. & Стрелков, Л. О. (2008). Режим виконання кримінальних покарань. Київ: КНТ.
  6. Кримінально-виконавчий кодекс України (Закон України), № 1129-IV від 11.07.2003. Дата оновлення: 03.07.2020. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 10.11.2020).