ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Діана Нагорна
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Про автора
Наталія Богацька
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Про автора
Дата публікації грудень 1, 2020
Ключові слова
  • підприємство, фінансове планування; принципи фінансового планування; методи фінансового планування; ефективність фінансового планування; проблеми фінансового планування.
Як цитувати
Нагорна, Д., & Богацька, Н. (2020). ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6209

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.06

Статтю присвячено дослідженню необхідності фінансового планування, яке в ринковому середовищі сприяє правильному та ефективному забезпеченню фінансовими ресурсами підприємства. Обґрунтовано роль фінансового планування на підприємстві, розглянуто наукові погляди щодо визначення сутності фінансового планування. На сьогодні практично кожне підприємство знаходиться в ситуації невизначеності та невпевненості в завтрашньому дні, оскільки економіка країни є мінливою і ніхто не захищений від економічних ризиків. Фінансове планування може стати тією альтернативою, яка сприятиме економічному зростанню та відносній захищеності підприємств. Наукова новизна даного дослідження полягає у тому, що в ньому на основі вивчення методичних підходів фінансового планування підприємства було узагальнено погляди відносно їх практичного застосування та ролі у прийнятті ефективних управлінських рішень.

 
Переглядів: 114

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Шелудько, В.М. (2013) Фінансовий менеджмент (с. 375). Київ: Наук.думка.
  2. Тєшева, Л.В., Хохлов, М.П. & Петрова, І.М. (2018) Роль фінансового планування у сучасних умовах господарювання. Глобальні та національні проблеми економіки, (23), 314-320.
  3. Янковська, В.А. & Хижняк, А.М. (2015) Теоретичні основи планування та прогнозування на підприємстві. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, (2), 166.
  4. Богацька Н.М. (2010) Методичні підходи до оцінки платоспроможності сучасних підприємств. Економічний простір, (41), 212-222.
  5. Панасюк, М.А. & Бойко, О.О. (2013) Фінансове планування діяльності сучасного підприємства. Вісник Мукачівського державного університету, (2), 156-160.
  6. Щербань, О.Д. (2017) Види та методи фінансового планування на підприємстві. Young, (6).
  7. Богацька, Н. М. & Дуржинська, А. Ю. (2010) Критерії ефективності діяльності підприємства. Вінницький торговельно-економічний інститут. Вилучено із: http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_54764.doc.htm