ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ

Надія Коновалова
Львівський університет бізнесу та права
Про автора
Мирослав Ковалів
Львівський державний університет внутрішніх справ
Про автора
Дата публікації лютий 1, 2020
Ключові слова
 • суд; суддя; судова влада; неповага до суду (судді); учасники судового процесу; юридична відповідальність; адміністративна відповідальність; процесуальна відповідальність; адміністративні делікти; Служба судової охорони; юрисдикція
Як цитувати
Коновалова, Н., & Ковалів, М. (2020). ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.05

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.05.05

У статті розкрито особливості правового регулювання адміністративної відповідальності за неповагу до суду (судді) в Україні у контексті удосконалення правого та адміністративно-управлінського механізму. Зазначено, що одним з чинників забезпечення незалежності суду є ефективний механізм адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду (судді), який в даний час певною мірою не відповідає вимогам Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. Здійснено аналіз проблем, які виникають у правозастосовній практиці при адміністративно-правовій характеристиці публічно-правових і процесуально-правових деліктів, що передбачають адміністративну відповідальність за прояв неповаги до суду (судді). Запропоновано внесення певних змін до чинного законодавства України з метою приведення інституту адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду (судді) у відповідність до рекомендацій Європейського суду з прав людини щодо права на захист та інших вимог Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. Розглянуто можливість розширення юрисдикційних повноважень співробітників Служби судової охорони в контексті запобігання та протидію проявам неповаги до суду (судді).

Переглядів: 148

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Судова влада та правосуддя: поняття та ознаки. Матеріали інтернет-ресурсу “Освіта.ua”. Вилучено з: https://osvita.ua/vnz/reports/law/10623/.
 2. Юзевич, В. М. & Микитенко, Н. О. (2012). Судова влада в Україні. Cуд і правосуддя. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, (9), 271–274. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_9_62.
 3. Біттнер, О. (2011). Ігор Самсін: “Правосуддя – це справедливість у дії” (інтерв’ю) Урядовий кур’єр. 15.12.2011. № 234. Вилучено з: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/igor-samsin-pravosuddya-ce-spravedlivist-u-diyi/.
 4. Демченко, С. (2010). Про поняття правосуддя і доступність правосуддя. Вісник Академії правових наук України, (2), 96–102. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_2_10.
 5. Овчаренко, О. М. (2008). Доступність правосуддя та гарантії його реалізації. Харків: Право (304 с.). Вилучено з: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2019/02/ovcharenko_monografiya_2008.pdf.
 6. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 7. Про судоустрій і статус суддів (Закон України). № 1402-VIII від 02.06.2016 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1589.
 8. Туркіна, І. Є. (2011). Правосуддя як форма здійснення державної діяльності. Теорія та практика державного управління, (1), 97–104. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_17.
 9. Короленко, М. П. & Тимченко, Г. П. Судова влада, правосуддя та проблеми реформування судоустрою в Україні. Судова апеляція, (2), 23–34.
 10. Прилуцький, С. В. (2012). Єдність судової влади як конституційно-правова засада правосуддя: проблеми теорії та практики. Бюлетень Міністерства юстиції України, (7), 23–31. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_7_5.
 11. Туркіна, І. Є. (2012). Призначення інститутів судової влади в механізмі держави. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, (2), 147–152. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2012_2_21.
 12. Сердюк, В. В. (2006). Судова влада та її місце в теорії поділу влади. Вісник Академії адвокатури України, (5), 38–46. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2006_5_4.
 13. Сердюк, В. В. (2007). Єдність судової влади: окремі концептуальні питання. Вісник Академії адвокатури України, (1(8)), 19–27. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2007_1_3.
 14. Коновалова, Н. Т., & Єсімов, С. С. (2020). Види юридичної відповідальності за неповагу до суду і судді за законодавством України. ΛΌГOΣ. ONLINE, (5). doi: https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.04.
 15. Москвич, Л. М. (2011). Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади. Вісник Верховного Суду України, (2), 25–30. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2011_2_7.
 16. Луспеник, Д. Д. (2010). Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення – основні чинники авторитету судової влади (коментар). Вісник Верховного Суду України, (1), 10–12. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2010_1_4.
 17. Червяцова, А. О. (2013). Свобода вираження поглядів і підтримання авторитету і безсторонності суду: аналіз практики Європейського суду з прав людини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право, (1082, вип. 16), 62–65. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1082_16_15.
 18. Коломоєць, Т. О., & Калашник, Ю. В. (2013). Генеза, доктринальні та нормативні аспекти відповідальності за прояв неповаги до суду. Запоріжжя: Гельветика. (199 c.).
 19. Остафійчук, Л. А. (2015). Юридична відповідальність за неповагу до суду (автореферат дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура). Національний університет “Одеська юридична академія”. Одеса (20 с.). Вилучено з: http://hdl.handle.net/11300/3226.
 20. Сопільник, Р. Л. (2016). Судовий захист фундаментальних прав людини: євроінтеграційний вектор розвитку. Львівський університет бізнесу та права. Львів: Видавництво Львівської політехніки (406 с.). ISBN 978-966-941-074-0.
 21. Рекомендації щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду (Додаток до Рішення Ради суддів України від 04.11.2016 р. № 74 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів України від 26.10.2018 р. № 62). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/vr074414-16.
 22. Лученко, Д. В., & Крестьянінов, О. О. (2015). Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності. Асоціація фахівців адміністративного права. Х.: Юрайт. (96 с.).
 23. Коновалова, Н. Т. (2019). Притягнення до відповідальності за прояв неповаги до суду: право чи обов’язок судді в Україні ? Актуальні проблеми сучасної науки: збірник тез наукових праць XLV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – Відень – Берлін – Астана, 28.11.2019 р.). Міжнародниий науковий центр розвитку науки і технологій (с. 35–39).
 24. Коновалова, Н. Т. (2019). Сутність і змістовні властивості поняття “неповага до суду (судді)”: теоретико-правові та практичні аспекти. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”, (8(22)), 121–130.
 25. Кодекс України про адміністративні правопорушення. № 8073-Х від 07.12.1984 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 26. Цивільний процесуальний кодекс України. № 1618-ІV від 18.03.2004 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
 27. Кримінальний процесуальний кодекс України. № 4651-VІ від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 28. Господарський процесуальний кодекс України. № 1798-ХІІ від 06.11.1991 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 29. Кодекс адміністративного судочинства України. № 2747-ІV від 06.07.2005 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 30. Про незалежність судової влади (Постанова Пленуму Верховного Суду України). № 8 від 13.06.2007 р. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07.
 31. Воробєй, Є. С., Кобрусєва, Є. А., & Федоріщев, С. С. (2019). Проблематика застосування законодавства щодо розгляду питання про прояв неповаги до суду. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, (4), 129–133. doi: https://doi.org/10.15421/391928.
 32. Калашник, Ю. В. (2012). Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України. Форум права, (4), 429–433. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_70.
 33. Князєв, В. С. (2013). Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду. Форум права, (1), 423–430 Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_1_73.
 34. Марченко, О. О. (2012). Прояв неповаги до суду: проблемні питання притягнення до відповідальності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”, (19(3)), 152–156.
 35. Соловьева, О. (2020). Какие проблемы могут возникнуть с привлечением к ответственности за проявление неуважения к суду. Закон і бізнес. 28.12-10.01.2020. Вилучено з: https://zib.com.ua/ru/140717-kakie_problemi_mogut_vozniknut_s_privlecheniem_k_otvetstvenn.html.
 36. Рой, О. В. (2019). Правові акти суб’єктів владних повноважень як предмет публічно-правового спору (дисертація … канд.. юрид. наук: спец.: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Київ. (257 с.).
 37. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції (Закон України). № 475-97/ВР від 17.07.1997 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр/ed19990324.
 38. Вакуленко Т. О., Соловйов О. В. Відповідність окремих положень кодексу України про адміністративні правопорушення вимогам статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Матеріали офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України. Вилучено з: http://old.minjust.gov.ua/4386 (дата звернення: 27.12.2019 р.).
 39. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Лучанінова проти України” (Заява № 16347/02). Страсбург, 09.06.2011 р. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_788.
 40. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Білуха проти України” (Заява № 33949/02). Страсбург, 09.11.2006 р. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_272.
 41. Про затвердження Положення про Службу судової охорони (Рішення Вищої ради правосуддя). № 1051/0/15-19 від 04.04.2019 р. (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Вищої ради правосуддя). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051910-19.
 42. Про затвердження Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони (Рішення Вищої ради правосуддя). № 1052/0/15-19 від 04.04.2019 р. (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Вищої ради правосуддя). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1052910-19.
 43. Про Національну поліцію (Закон України). № 580-VIII від 02.07.2015 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 44. Попов, Ю. (2010). Прецедентне право у контексті загальнообов’язковості судових рішень та українські перспективи. Форум права. 2010. № 3. С. 351–363.
 45. Сопільник, Р. Л. (2017). Методологія забезпечення права на справедливий суд у світлі європейської інтеграції України: теоретичні та організаційні аспекти. Львівський університет бізнесу та права. Львів: Видавництво Львівської політехніки (459 с.). ISBN 978-966-941-093-1.