ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ

Надія Коновалова
Львівський університет бізнесу та права
Про автора
Мирослав Ковалів
Львівський державний університет внутрішніх справ
Про автора
Дата публікації: лютий 1, 2020
Ключові слова
 • суд; суддя; судова влада; неповага до суду (судді); учасники судового процесу; юридична відповідальність; адміністративна відповідальність; процесуальна відповідальність; адміністративні делікти; Служба судової охорони; юрисдикція
Як цитувати
Коновалова, Н., & Ковалів, М. (2020). ДЕЯКІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.05

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.05.05

У статті розкрито особливості правового регулювання адміністративної відповідальності за неповагу до суду (судді) в Україні у контексті удосконалення правого та адміністративно-управлінського механізму. Зазначено, що одним з чинників забезпечення незалежності суду є ефективний механізм адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду (судді), який в даний час певною мірою не відповідає вимогам Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. Здійснено аналіз проблем, які виникають у правозастосовній практиці при адміністративно-правовій характеристиці публічно-правових і процесуально-правових деліктів, що передбачають адміністративну відповідальність за прояв неповаги до суду (судді). Запропоновано внесення певних змін до чинного законодавства України з метою приведення інституту адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду (судді) у відповідність до рекомендацій Європейського суду з прав людини щодо права на захист та інших вимог Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. Розглянуто можливість розширення юрисдикційних повноважень співробітників Служби судової охорони в контексті запобігання та протидію проявам неповаги до суду (судді).

Переглядів: 69

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Судова влада та правосуддя: поняття та ознаки. Матеріали інтернет-ресурсу “Освіта.ua”. Вилучено з: https://osvita.ua/vnz/reports/law/10623/.
 2. Юзевич, В. М. & Микитенко, Н. О. (2012). Судова влада в Україні. Cуд і правосуддя. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, (9), 271–274. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlubp_2012_9_62.
 3. Біттнер, О. (2011). Ігор Самсін: “Правосуддя – це справедливість у дії” (інтерв’ю) Урядовий кур’єр. 15.12.2011. № 234. Вилучено з: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/igor-samsin-pravosuddya-ce-spravedlivist-u-diyi/.
 4. Демченко, С. (2010). Про поняття правосуддя і доступність правосуддя. Вісник Академії правових наук України, (2), 96–102. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vapny_2010_2_10.
 5. Овчаренко, О. М. (2008). Доступність правосуддя та гарантії його реалізації. Харків: Право (304 с.). Вилучено з: https://ivpz.kh.ua/wp-content/uploads/2019/02/ovcharenko_monografiya_2008.pdf.
 6. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
 7. Про судоустрій і статус суддів (Закон України). № 1402-VIII від 02.06.2016 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1589.
 8. Туркіна, І. Є. (2011). Правосуддя як форма здійснення державної діяльності. Теорія та практика державного управління, (1), 97–104. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_17.
 9. Короленко, М. П. & Тимченко, Г. П. Судова влада, правосуддя та проблеми реформування судоустрою в Україні. Судова апеляція, (2), 23–34.
 10. Прилуцький, С. В. (2012). Єдність судової влади як конституційно-правова засада правосуддя: проблеми теорії та практики. Бюлетень Міністерства юстиції України, (7), 23–31. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bmju_2012_7_5.
 11. Туркіна, І. Є. (2012). Призначення інститутів судової влади в механізмі держави. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Управління, (2), 147–152. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_upravl_2012_2_21.
 12. Сердюк, В. В. (2006). Судова влада та її місце в теорії поділу влади. Вісник Академії адвокатури України, (5), 38–46. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2006_5_4.
 13. Сердюк, В. В. (2007). Єдність судової влади: окремі концептуальні питання. Вісник Академії адвокатури України, (1(8)), 19–27. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2007_1_3.
 14. Коновалова, Н. Т., & Єсімов, С. С. (2020). Види юридичної відповідальності за неповагу до суду і судді за законодавством України. ΛΌГOΣ. ONLINE, (5). doi: https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.04.
 15. Москвич, Л. М. (2011). Суспільна довіра до суду як показник ефективності судової влади. Вісник Верховного Суду України, (2), 25–30. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2011_2_7.
 16. Луспеник, Д. Д. (2010). Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення – основні чинники авторитету судової влади (коментар). Вісник Верховного Суду України, (1), 10–12. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vvsu_2010_1_4.
 17. Червяцова, А. О. (2013). Свобода вираження поглядів і підтримання авторитету і безсторонності суду: аналіз практики Європейського суду з прав людини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право, (1082, вип. 16), 62–65. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2013_1082_16_15.
 18. Коломоєць, Т. О., & Калашник, Ю. В. (2013). Генеза, доктринальні та нормативні аспекти відповідальності за прояв неповаги до суду. Запоріжжя: Гельветика. (199 c.).
 19. Остафійчук, Л. А. (2015). Юридична відповідальність за неповагу до суду (автореферат дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 – Судоустрій; прокуратура та адвокатура). Національний університет “Одеська юридична академія”. Одеса (20 с.). Вилучено з: http://hdl.handle.net/11300/3226.
 20. Сопільник, Р. Л. (2016). Судовий захист фундаментальних прав людини: євроінтеграційний вектор розвитку. Львівський університет бізнесу та права. Львів: Видавництво Львівської політехніки (406 с.). ISBN 978-966-941-074-0.
 21. Рекомендації щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду (Додаток до Рішення Ради суддів України від 04.11.2016 р. № 74 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Ради суддів України від 26.10.2018 р. № 62). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/vr074414-16.
 22. Лученко, Д. В., & Крестьянінов, О. О. (2015). Прояв неповаги до суду: проблематика застосування господарськими судами заходів адміністративної відповідальності. Асоціація фахівців адміністративного права. Х.: Юрайт. (96 с.).
 23. Коновалова, Н. Т. (2019). Притягнення до відповідальності за прояв неповаги до суду: право чи обов’язок судді в Україні ? Актуальні проблеми сучасної науки: збірник тез наукових праць XLV Міжнародної науково-практичної конференції (Харків – Відень – Берлін – Астана, 28.11.2019 р.). Міжнародниий науковий центр розвитку науки і технологій (с. 35–39).
 24. Коновалова, Н. Т. (2019). Сутність і змістовні властивості поняття “неповага до суду (судді)”: теоретико-правові та практичні аспекти. Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Юридичні науки”, (8(22)), 121–130.
 25. Кодекс України про адміністративні правопорушення. № 8073-Х від 07.12.1984 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 26. Цивільний процесуальний кодекс України. № 1618-ІV від 18.03.2004 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
 27. Кримінальний процесуальний кодекс України. № 4651-VІ від 13.04.2012 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 28. Господарський процесуальний кодекс України. № 1798-ХІІ від 06.11.1991 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 29. Кодекс адміністративного судочинства України. № 2747-ІV від 06.07.2005 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 30. Про незалежність судової влади (Постанова Пленуму Верховного Суду України). № 8 від 13.06.2007 р. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-07.
 31. Воробєй, Є. С., Кобрусєва, Є. А., & Федоріщев, С. С. (2019). Проблематика застосування законодавства щодо розгляду питання про прояв неповаги до суду. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції, (4), 129–133. doi: https://doi.org/10.15421/391928.
 32. Калашник, Ю. В. (2012). Зарубіжний досвід юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду та шляхи його запозичення для України. Форум права, (4), 429–433. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2012_4_70.
 33. Князєв, В. С. (2013). Деякі аспекти юридичної відповідальності за прояв неповаги до суду. Форум права, (1), 423–430 Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2013_1_73.
 34. Марченко, О. О. (2012). Прояв неповаги до суду: проблемні питання притягнення до відповідальності в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”, (19(3)), 152–156.
 35. Соловьева, О. (2020). Какие проблемы могут возникнуть с привлечением к ответственности за проявление неуважения к суду. Закон і бізнес. 28.12-10.01.2020. Вилучено з: https://zib.com.ua/ru/140717-kakie_problemi_mogut_vozniknut_s_privlecheniem_k_otvetstvenn.html.
 36. Рой, О. В. (2019). Правові акти суб’єктів владних повноважень як предмет публічно-правового спору (дисертація … канд.. юрид. наук: спец.: 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право). Київ. (257 с.).
 37. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції (Закон України). № 475-97/ВР від 17.07.1997 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-вр/ed19990324.
 38. Вакуленко Т. О., Соловйов О. В. Відповідність окремих положень кодексу України про адміністративні правопорушення вимогам статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини. Матеріали офіційного веб-сайту Міністерства юстиції України. Вилучено з: http://old.minjust.gov.ua/4386 (дата звернення: 27.12.2019 р.).
 39. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Лучанінова проти України” (Заява № 16347/02). Страсбург, 09.06.2011 р. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_788.
 40. Рішення Європейського суду з прав людини у справі “Білуха проти України” (Заява № 33949/02). Страсбург, 09.11.2006 р. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_272.
 41. Про затвердження Положення про Службу судової охорони (Рішення Вищої ради правосуддя). № 1051/0/15-19 від 04.04.2019 р. (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Вищої ради правосуддя). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1051910-19.
 42. Про затвердження Положення про проходження служби співробітниками Служби судової охорони (Рішення Вищої ради правосуддя). № 1052/0/15-19 від 04.04.2019 р. (із змінами і доповненнями, внесеними рішеннями Вищої ради правосуддя). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1052910-19.
 43. Про Національну поліцію (Закон України). № 580-VIII від 02.07.2015 р. (із змінами та доповненнями). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.
 44. Попов, Ю. (2010). Прецедентне право у контексті загальнообов’язковості судових рішень та українські перспективи. Форум права. 2010. № 3. С. 351–363.
 45. Сопільник, Р. Л. (2017). Методологія забезпечення права на справедливий суд у світлі європейської інтеграції України: теоретичні та організаційні аспекти. Львівський університет бізнесу та права. Львів: Видавництво Львівської політехніки (459 с.). ISBN 978-966-941-093-1.