ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ДО ПИТАННЯ ПРО ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Світлана Лук'яненко
Харківський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
  • об’єкт дослідження; економічна експертиза; фінансова звітність; первинні документи; регістри обліку; доброякісні та недоброякісні документи; неофіційні документи
Як цитувати
Лук’яненко, С. (2020). ДО ПИТАННЯ ПРО ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6656

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.17

Розглянуті питання, щодо особливостей об’єктів наданих на дослідження судовому експерту-економісту, їх достатність. Наведена класифікація та вимоги до оформлення об’єктів дослідження. Визначені основні критерії віднесення об’єктів дослідження до доброякісних та недоброякісних.

 
Переглядів: 14

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Шушко О.О. (2014) Особливості дослідження первинних документів. Криміналістичний вісник, (2), 184-189.
  2. Попова Л.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. (2008) Судово-економічна експертиза. Харків: Еспада.
  3. Кримінальний процесуальний кодекс України (Кодекс України) № 4651-VI (2012). Вилучено з http://www.zakon4.rada.gov.ua.
  4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (Закон України) № 996-XIV (1999). Вилучено з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/996-14.
  5. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (Наказ Міністерства фінансів України) № 88 (1995). Вилучено з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.
  6. Водоп’ян Н.Ф., Лисенко А.М. (2011) Особливості проведення економічних досліджень неофіційної бухгалтерської документації. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, (11), 604-608