ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ З ПОГЛЯДУ ЕМОТИВНОЇ СЕМАНТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЛЮКО ДАШВАР «ПОКРОВ»)

Зоя Столяр
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Олександра Ярошик
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
 • синтаксичний рівень мови; емотивність; емоція; синтаксичний повтор; окличне речення; питальне речення; спонукальне речення; заперечне речення; еквівалент речення; слово-речення; незакінчене речення; вокативне речення; вставне слово
Як цитувати
Столяр, З., & Ярошик, О. (2020). СИНТАКСИЧНИЙ РІВЕНЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ З ПОГЛЯДУ ЕМОТИВНОЇ СЕМАНТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ЛЮКО ДАШВАР «ПОКРОВ»). ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6658

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.19

У статті зосереджено увагу на емотивності різних одиниць синтаксичного структурного рівня мови. З’ясовано, які саме синтаксичні одиниці в мовленні головної героїні роману відзначаються емотивністю. Подано деякі спостереження науковців щодо емотивного потенціалу різних синтаксичних конструкцій. Визначено, які емоції головної героїні виражають проаналізовані мовні одиниці.

 
Переглядів: 110

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Космацька, Н. В. (2015). Вербальні і невербальні засоби творення емоційності інформаційного повідомлення. Наукові праці [Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»], (255, 243), 42–46.
 2. Цинтар, Н. В. (2018). Синтаксичні засоби вираження емотивності в англійських прозових творах XIX та XXI століття. Науковий вісник ДДПУ ім. І. Франка, (10), 150–152.
 3. Дашвар, Л. (2018). Покров. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля.
 4. Словник української мови. (1970–1980). (Т. 1–11). Київ: Наукова думка.
 5. Соколова, Е. Д. (2010). Эмотивные высказывания в русской и английской прессе (автореф. дис. … канд. филол. наук). Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия.
 6. Пініч, І. П. (2009). Окличні висловлення в сучасному англомовному діалогічному дискурсі: семантика та функціювання (автореф. дис. … канд. філол. наук). Київський національний лінгвістичний університет, Київ, Україна.
 7. Киселюк, Н. П. (2006). Вираження емоції «радість» у різних комунікативних типах речень. Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка, (28), 138–140.
 8. Шульжук, К. Ф. (2010). Синтаксис української мови. Київ: Видавничий центр «Академія».
 9. Загнітко, А. П. (2014). Теорія граматики і тексту. Донецьк: ДонНУ.
 10. Дудик, П. С. & Прокопчук, Л. В. (2010). Синтаксис української мови. Київ: Видавничий центр «Академія».
 11. Білоконенко, Л. А. (2015). Українськомовний міжособистісний конфлікт. Київ: Інтерсервіс.