ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ТА НАПРЯМІВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА АЛКОГОЛІЗМ

Анна Харківська
Міжрегіональна Академія Управління Персоналом; КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3»
Про автора
Євген Прокопович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
 • терапевтична допомога; хворі на алкоголізм; методи та напрями психотерапевтичної допомоги; гештальттерапія; когнітивно-поведінкова терапія
Як цитувати
Харківська, А., & Прокопович, Є. (2020). ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ТА НАПРЯМІВ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА АЛКОГОЛІЗМ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.05

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.05

У роботі представлено спробу здійснити психологічний аналіз  методів та напрямів психотерапевтичної допомоги хворим на алкоголізм. Доводиться ефективність опосередкованої стресової психотерапії, гештальтпсихотерапії,  поведінкової терапії, сімейної терапії. Аналізується зміст комплексної психотерапевтичної методики лікування хворих на алкоголізм у стані неспання з використанням сугестивного тренінгу. Автором статті здійснена спроба аналізу    одного із відомих методів психоте¬рапії – психосинтезу у роботі із хворими на алкоголізм. Розкрито принципи та описано систему використання методів раціональної психотерапії при корекції неврозоподібних розладів, що часто спостерігаються при алкогольній залежності.У статті доводиться позитивна роль в лікуванні залежності інших психотерапевтичних методів: інтерперсональної психотерапії, психоделічної, бібліотерапії, ігрової, раціонально-емотивної, латеральної світлотерапії, релаксації, позитивної, одвикової та методів психологічної корекції.

Переглядів: 44

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Довженко, О.Р. (2010). Місце методу стресопсихотерапії у лікуванні алкоголізму. VIII з`їзд невропатологів, психіатрів та наркологів: Тез. доп.
 2. Энтин, Г.М. (1991). Еще раз к вопросу о стрессопсихотерапии алкоголизма по методу А.Р. Довженко. Журн. невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова, (т 91:2). 132-133.
 3. Кузнецов, О.Н., Григорьев, Г.И. (2001). Патопсихология эмоциональных нарушений при хроническом алкоголизме как основа его массовой эмоционально-эстетической психотерапии. Вестн. гипнологии и психотерапии, (1), 23-26.
 4. Табачников, С.И., Зінченко, Е.Н. (1999). Обоснование и оценка краткосрочной эмоционально-стрессовой психотерапии алкогольной зависимости в учреждениях нового типа. Укр. вісн. психоневрології (т 7:1), 96- 98.
 5. Тонкаль, М.І., Валентик, Ю.В. Сугестивний тренінг у комплексному лікуванні хворих на хронічний алкоголізм. VIII з`їзд невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР: Тез. доп. - Х., 2000. - Ч.2. (с.259-260).
 6. Витвицкий, М.И. (1991). Некоторые данные к дифференцированной терапии больных алкоголизмом (с.36-37). Современные методы профилактики и лечения в практической медицине.
 7. Бережна, Н.І., Сонник, Г.Т. Можливість застосування психосинтезу для лікування хронічного алкоголізму. Клінічна соціальна реабілітація в неврології, психіатрії та наркології: Тез. доп. конф. Клінічна соціальна реабілітація в неврології, психіатрії та наркології - Х., 1993. (с.153-154).
 8. Шатайло, Н.А. (1996). Опыт психокорекции при комплексном лечении наркомании. Вопросы клинической и социальной психиатрии и наркологии: Тез. докл. науч. конф. Вопросы клинической и социальной психиатрии и наркологии, (с.83-84). Днепропетровск, Украина.
 9. Саута Л.А., Рокутов С.В., Лавренко В.А. (1995). Комплексная программа лечения и реабилитации наркоманов в Днепропетровском облнаркодиспансере (с.159-162). Лікарська справа (1-2).
 10. Sideroff Stephan I. (1984). Use of gestalt therapy within a drug treatment programm (p.238-246). Drug abuse. Found Psychosoc. Approach. N.-Y.: Farmingdale.
 11. Galanter, M. (1993). Network therapy for addiction: a model for office practice (vol. 150: p.28-36). Am j Psychiatry.
 12. Дмитров, Хр., Киров, К. (1965). Основни въпроси на груповата психотерапия (с.453-460). Неврол., психиатр. и неврохир. №6.
 13. Каменев, Г. (1973). Аспекти на груповата психотерапия (с.229-231). Неврол., психиатр. и неврохир, (3).
 14. Freed, E.X. (1996). Deviant drug and alcohol use. New Concepts, Methods and Applications. (p.249-278).