ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ

Анна Харківська
Міжрегіональна Академія Управління Персоналом; КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3»
Про автора
Євген Прокопович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
 • алкогольна залежність; інтелектуальна сфера; порушення складних сенсомоторних реакцій; пам’ять та мислення;активна увага
Як цитувати
Харківська, А., & Прокопович, Є. (2020). ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СФЕРИ ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.06

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.06

У статті розкриті деякі психологічні аспекти порушень інтелектуальної сфери хворих на алкоголізм, здійснені на основі власного емпіричного дослідження при порівнянні досліджень інших вчених. Представлені дані особливостей запам`ятовування і утримання в пам`яті інформації.  Здійснена характеристика розумової працездатності хворих на алкоголізм на різних стадіях захворювання. У роботі представлені результати емпіричного дослідження особливостей активної уваги  та здатності хворого до швидкої зміни модусу діяльності, а також до здійснення складних сенсомоторних реакцій.

 
Переглядів: 27

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Алкоголь та українці: традиція чи загроза? (2004), вилучено з http://www.bbc.co.uk/ukrainian/forum/story/2004/08/printable/040824_interactive_alcohol.shtml.
 2. Кузнецов, О.Н., Григорьев, Г.И. (2001). Массовые эмоционально-эстетические методы психотерапии как етап анонимного лечения хронического алкоголизма. Вестник гипнологии и психотерапии (1), 8-11.
 3. Лисенко, І. П. (2003) Динаміка і корекція патопсихологічних симптомокомплексів у осіб, залежних від алкоголю та наркотиків (дисертація доктора психологічних наук: 19.00.04). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, Україна.
 4. Литвинчук, Л.М. (2016). Особливості групової психотерапії у психологічній роботі з наркозалежними. Науковий журнал «Молодий вчений» –Херсон: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика» (No 12.1:40), 230-235.
 5. Марковская, Н.С. (1993) Эмоциональная патология в клинике алкоголизма (автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.00.45), 64с.
 6. Москвін, В.А. Динаміка емоційних станів при алкоголізмі: нейропсихологічний аналіз. VIII з'їзд невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР: Тези доп. - Х., 1999. - Ч. ІІ. (с. 219-220).
 7. Портнов, А.А., Пятницкая, И.Н. (1983). Клиника алкоголизма (368с). Л.: Медицина, Ленинградское отделение.
 8. Bowers, T. (2000). A comparison of outcome with croup marital and standard individual therapies with alcoholics (р.301-309). I Stud Alcohol. Vol.51.
 9. Cloninger, C.R. (1987). Neurogenetic adaptive mechanisms in alcoholism (p.410-416). Science ( n 236).
 10. Cook, C.C., Gurling, H.M. (1998). The genetic aspects of alcoholism and substance abuse: A review (p.17-23). The Nature of Dependence. Oxford: Oxford University Press.