ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

ДИНАМІКА ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ ПІД ВПЛИВОМ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ

Анна Харківська
Міжрегіональна Академія Управління Персоналом; КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3»
Про автора
Євген Прокопович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації грудень 8, 2020
Ключові слова
  • психокорекційні заходи; реадаптація хворих на алкоголізм; рівень емоційної напруженості; актуальний стан хворого; тривалість ремісій
Як цитувати
Харківська, А., & Прокопович, Є. (2020). ДИНАМІКА ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛІЗМ ПІД ВПЛИВОМ ПСИХОКОРЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.07

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.07

У статті представлено результати психологічних змін, що виникли у хворих на алкоголізм унаслідок психокорекційних втручань, їх вплив на рівень емоційної напруженості та реадаптації хворих. Здійснено аналіз показників за методикою дослідження актуального стану хворого. Представлено аналіз показників рівня реадаптації хворих (тривалість ремісій порівняно з попередніми лікуваннями; повернення до роботи чи навчання; поява нового мікросоціального оточення з особами, що не зловживають алкоголем; покращання сімейних стосунків). Надано характеристику особистісних форм реагування хворих на алкоголізм до і після психокорекційних втручань.

 
Переглядів: 19

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Кузнецов, О.Н., Григорьев, Г.И. (2001). Массовые эмоционально-эстетические методы психотерапии как етап анонимного лечения хронического алкоголизма. Вестник гипнологии и психотерапии (1), 8-11.
  2. Лисенко, І. П. (2003). Динаміка і корекція патопсихологічних симптомокомплексів у осіб, залежних від алкоголю та наркотиків (дисертація д-ра психол. наук: 19.00.04) Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, Україна.
  3. Литвинчук, Л.М. (2016). Особливості групової психотерапії у психологічній роботі з наркозалежними. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон,Україна ТОВ «Видавничий дім «Гельветика», (no 12.1:40), 230-235.
  4. Марковская, Н.С. (1993). Эмоциональная патология в клинике алкоголизма (автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.00.45), 64с.
  5. Москвін, В.А. Динаміка емоційних станів при алкоголізмі: нейропсихологічний аналіз (с. 219-220). VIII з'їзд невропатологів, психіатрів та наркологів УРСР: Тез. доп.
  6. Портнов, А.А., Пятницкая, И.Н. (1983). Клиника алкоголизма (368с). Л.: Медицина, Ленинградское отделение.