ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

Наталія Богацька
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Про автора
Анатолій Гендега
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Про автора
Дата публікації грудень 9, 2020
Ключові слова
  • трудові ресурси; персонал; фактори; безробіття; оплата праці
Як цитувати
Богацька, Н., & Гендега, А. (2020). ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6740

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.31

В статті розглянуто одну з головних проблем українських підприємств – управління трудовими ресурсами. На жаль, керівники більше звертають увагу на виробничі фактори, аніж на трудові. Зарубіжні країни вже мають певний досвід у цій сфері. Саме трудові ресурси підприємства, на відміну від інших ресурсів, мають можливість виставляти вимоги до керівництва щодо змін умов роботи і оплати праці, виконувати роботу або відмовлятися від неї добровільно, а також можуть звільнятися за власним бажанням. Визначено, що на формування трудового потенціалу організації впливає низка факторів: політичні, економічні, технологічні, екологічні, духовні.

 
Переглядів: 161

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Дідченко, O. І. (2014) Економічна оцінка ефективності використання трудових ресурсів. Запорізька державна інженерна академія, 185-192. Вилучено із http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_185.pdf
  2. Богацька, Н., & Мельник, Ю. (2018). Інноваційні методи управління трудовими ресурсами на підприємстві. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (1), 27-29. Вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/57
  3. Багрій, К. Л. (2017) Деякі особливості аналізу ефективності використання трудових ресурсів. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, (1-2), 344-350. Вилучено із: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2017_1-2_36.
  4. Сапега, А. О. Трудовые ресурсы как элемент деятельности ораганизации / А. О. Сапега, Э. В. Козич // Современные исследования. - 2018. – Вип. 5 (9).
  5. Шевчук, О. А. (2013) Промислове підприємство як система соціально-стратифікаційних відносин коаліції власних ресурсів. Економіка розвитку, 3(67), 72-75. Вилучено із: http://www.ed.ksue.edu.ua/ER/knt/eu133_67/e133sh2.pdf
  6. Державна служба зайнятості (2020). Вилучено з: https://www.dcz.gov.ua/analitics/67