ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ, ОПЕРАТИВНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ

Андрій Максименко
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Про автора
Дата публікації грудень 9, 2020
Ключові слова
  • експертна служба; фонограми; телефонні розмови; записи розмов; зразок голосу
Як цитувати
Максименко, А. (2020). ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ, ОПЕРАТИВНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6747

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.32

У статті розглядаються деякі проблеми з позиції судового експерта, що виникають при недостатній координованості дій підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що відповідають за розкриття злочинів. Поясняються трудовитрати по виконанню судової експертизи відео-, звукозапису за матеріалами кримінального провадження. Надаються пропозиції для оптимізації ходу розслідування злочинів.

 
Переглядів: 17

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Закон України «Про судову експертизу»: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
  2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України». Харків: Одіссей, 2012. 360 с.
  3. Пашаева Э.Х. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в принятии процессуальных решений // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2013. № 6 (32): в 2-х ч. Ч. I.
  4. Хуртилов В.О., Назарова Т.В., Панасюгина Л.Е., Лебедев К.А., Ремизова Н.В., Авдюхина О.А., Алёшина В.А. Криминалистическое исследование фонограмм ограниченного объема и низкого качества записи: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2007.