ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАЧЕННЯМ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ РУХУ

Тарас Волошко
Харківський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Про автора
Дата публікації грудень 11, 2020
Ключові слова
  • Безпека дорожнього руху, дорожньо-транспортна ситуація, момент виникнення небезпеки для руху, Правила дорожнього руху України
Як цитувати
Волошко, Т. (2020). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАЧЕННЯМ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ РУХУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6801

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.38

У статті розглядається проблема визначення моменту виникнення небезпеки руху в різних дорожньо-транспортних ситуаціях. Вказані ознаки виникнення небезпеки для руху та істотні проблеми виникнення небезпеки для руху.

 
Переглядів: 28

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Актуальні питання теорії та практики судової автотехнічної експертизи. (2005). Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару. Харків.
  2. Кристи, Н.М. (1971). Методические рекомендации по производству автотехнической экспертизы. Москва: ЦНИИЛСЭ.
  3. Илларионов, В.А. (ред.). (1980). Судебная автотехническая экспертиза. Москва: ВНИИСЭ.
  4. Шевцов, С.О. (2005). Можливості використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Харків.
  5. Правила дорожнього руху України. Вилучено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п.
  6. Шевцов, С.О. & Дубонос, К.В. (уклад.). (2003). Розслідування обставин дорожньо-транспортних пригод. Харків: Факт.
  7. Эйвин, Т.П. (1069). Вопросы судебной экспертизы. Определение момента возникновения опасности для движения при производстве автотехнической экспертизы. Баку: Аз. НИИСЭ.