ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОГЛЯД ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Дарія Кравчук
Одеський національний економічний університет
Про автора
Оксана Артюх
Одеський національний економічний університет
Про автора
Дата публікації грудень 11, 2020
Ключові слова
 • аудит у сфері праці; аудит розрахунків з оплати праці; облік розрахунків; типові порушення обліку розрахунків; вдосконалення проведення аудиту з оплати праці.
Як цитувати
Кравчук, Д., & Артюх, О. (2020). АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОГЛЯД ТИПОВИХ ПОРУШЕНЬ ОБЛІКУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6802

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.39

У статті висвітлено суть аудиту з оплати праці. Перелічено об’єкти аудиту з оплати праці. Конкретизовано найважливіші завдання аудиту розрахунків з працівниками з оплати праці. Сформульовано типові порушення обліку розрахунків за оплати праці за результатами аудиту. Зазначено види відповідальності за недотримання законодавства. Надано можливі шляхи вирішення типових порушень обліку.

Переглядів: 110

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Ангеловська, О.В. & Синяєва, Л.В. (2014). Аудит розрахунків з оплати праці та типові помилки і порушення, що можуть бути виявлені при його проведенні. Збірник наукових праць ТДАУ, 1(25) 14-18.
 2. Богдан, І.Ю. & Фальченко, О.О. (2016). Актуальні питання щодо організації і методики аудиту оплати праці бюджетних установ. Економічні науки, (27), 43-46.
 3. Делібороніді, А.Ю. & Панченко, О.М. (2010). Проблеми організації внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці. Гуманітарний вісник ЗДІА, (41), 222-228.
 4. Кінебас, І.Ю. & Чепець, О.Г. (2019). Шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Бізнесінформ, (7), 225-230.
 5. Кондратюк, О.В. & Сахно, Л.А. (2015). Аудит з розрахунків оплати праці.
 6. Кононова, І.В. & Хлиніна, Н.Б. Аудит розрахунків з оплати праці та типові порушення, виявлені при його.
 7. Коротаєва, І.Р. & Рябчук, О Г. (2018). Особливості та проблеми аудиту з розрахунків з оплати праці. Науковий погляд: економіка та управління, 4(62), 123-128.
 8. Мельник, Ю.В. & Пирожок, О.С. (2016). Особливості проведення аудиту розрахунків з оплати праці. Наука й економіка, 1(41), 23-27.
 9. Радіонова, Н.Й. & Штронда, І.О. (2016). Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Міжнародний науковий журнал, 11(21), 104-106.
 10. Немодрук, Н.М. (2009). Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці. Економіка та держава, (8), 36-38.