ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Фізико-математичні науки

ФОТО-ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА КОНВЕРСІЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОТОТЕРМОГЕНЕРАТОРА

Санджар Зокіров
Ферганський політехнічний інститут
Про автора
Ісломбек Парпієв
Uz DongYang CO
Про автора
Анахан Касімахунова
Ферганський політехнічний інститут
Про автора
Дата публікації січень 28, 2020
Ключові слова
 • фотони, нагрівання, електронно-лункова пара, фототермогенератор, селективне випромінювання, захисний блок, координата фотоелементів, рухома щілина, автоматизована система.
Як цитувати
Зокіров, С., Парпієв, І., & Касімахунова , А. (2020). ФОТО-ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНА КОНВЕРСІЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ФОТОТЕРМОГЕНЕРАТОРА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.06

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.05.06

У цій статті проаналізовано низку факторів, що впливають на ефективність перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію, описано принцип роботи нової моделі сонячної установки - фототермогенератора, представлені результати експериментів, проведених шляхом концентрування селективного випромінювання перед відправленням його на сонячну батарею з полікристалічного кремнію

Переглядів: 47

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Банке, В. А., Лопухин, В. М., & Саввин, В. Л. (1977). Проблемы солнечных космических электростанций. Успехи физическиx наук, 123(4), 633-655.
 2. Solar Performance and Efficiency. (20 August 2013 y.). Получено из Energy efficiency & renewable energy: https://www.energy.gov/eere/solar/articles/solar-performance-and-efficiency
 3. W.Shockley, H.J.Queisser. (1961). Detailed Balance Limit of Efficiency of p-n Junction Solar Cells. Journal of Applied Physics, 32(3), 510–519.
 4. S.Ruhle. (2016). Tabulated Values of the Shockley–Queisser Limit for Single Junction Solar Cells. Solar Energy, 130, 139–147. doi:10.1016/j.solener.2016.02.015
 5. A.Molki. (2010). Dust affects solar-cell efficiency. Physics Education, 45(5), 456–458. doi:10.1088/0031-9120/45/5/F03
 6. E.Kabir, P.Kumar, S.Kumar, A.A.Adelodun, K.H.Kim. (February 2018 г.). Solar energy: Potential and future prospects. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82(1), 894-900. doi:https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.09.094
 7. M.A.Green. (2009). The path to 25% silicon solar cell efficiency: History of silicon cell evolution. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 17(3), 183-189.
 8. M.A.Green, K.Emery, Y.Hishikawa, W.Warta, E.D.Dunlop. (2015). Solar cell efficiency tables (Version 45). Progress in photovoltaics: research and applications, 23(1), 1-9.
 9. P.Rawat. (December 2017 г.). Experimental Investigation of Effect of Environmental Variables on Performance of Solar Photovoltaic Module. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 4(12), 13-18.
 10. V.Badescu. (1991). Maximum conversion efficiency for the utilization of multiply scattered solar radiation. Journal of Physics D: Applied Physics, 24(10), 1882. doi:https://doi.org/10.1088/0022-3727/24/10/026
 11. Solar Radiation, Earth's Atmosphere, and the Greenhouse Effect. (7 February 2008 г.). Получено из https://eesc.columbia.edu/courses/ees/climate/lectures/radiation_hays/
 12. Solar cell. (13 January 2020 г.). Получено из https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell
 13. Kasimakhunova, A. M., Olimov, S., Mamadalieva, L. K., Norbutaev, M. A., Nazirjanova, S., & Laraib, S. (2019). Photo Thermal Generator of Selective Radiation Structural and Energetic Features. Journal of Applied Mathematics and Physics.(07), 1263-1271. doi:10.4236/jamp.2019.76086.
 14. Kasimakhunova, A. M., Olimov, S., Nurdinova, R., Iqbal, T., & Mamadalieva, L. (2018). Highly Efficient Conversion of Solar Energy by the Photoelectric Converter and a Thermoelectric Converter. Journal of Applied Mathematics and Physics.(06), 520-529. doi:10.4236/jamp.2018.63047
 15. Кучкаров, А. А., Абдурахманов, A., & Рахимов, Р. Х. (2019). Расчет оптимальных размеров отражающих элементов крупногабаритных составных фацетных концентраторов. Computational nanotechnology.(3), 96-100.
 16. Антощенко, В. С., Францев, Ю. В., Жарекешев, И. Х., Лаврищев, О. А., & Антощенко, В. Е. (2011). Автономные источники электрической и тепловой энегрии на основе оригинальных тепло-фотоэлектрических солнечных батарей. Известия НАНРК(6), 32-42.
 17. Хвостиков, В. П., Хвостикова, О. А., Газарян, П. Ю., Шварц, М. З., Румянцев, В. Д., & Андреев, В. М. (2004). Термофотоэлектрические преобразователи теплового и концентрированного солнечного излучения. Физика и техника полупроводников, 38(8), 988-993.
 18. Zokirov, S., & Kamildjanovna, M. L. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenerator. International journal of advanced research, 6(9), 10931-10936. Retrieved from http://ijarset.com/upload/2019/september/55-phd-2019-56.pdf