ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

НОВЕЛИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА НОВІТНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ У ЗВЯЗКУ З ОГОЛОШЕНЯМ КАРАНТИНУ В ДЕРЖАВІ, ПІД ВПЛИВОМ ФЕНОМЕНУ ПАНДЕМІЇ

Марина Єрмолаєва
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Про автора
Дата публікації грудень 12, 2020
Ключові слова
  • законодавство України, трудові правовідносини, формування державної політики, працездатне населення, дистанційна форма роботи, гнучкий режим робочого часу
Як цитувати
Єрмолаєва, М. (2020). НОВЕЛИ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ У СФЕРІ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА НОВІТНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ У ЗВЯЗКУ З ОГОЛОШЕНЯМ КАРАНТИНУ В ДЕРЖАВІ, ПІД ВПЛИВОМ ФЕНОМЕНУ ПАНДЕМІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6876

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.42

У статті розглядається новітні зміни в деяких законодавчих актах України під впливом оголошеного карантину в державі та їх вплив на  працездатне населення, в сфері реалізації права на працю. Аналіз відповідних законодавчих актів, постанов Кабінету Міністрів України та рекомендацій МОЗ, щодо організації робочого процесу на підприємствах та організаціях.

 
Переглядів: 16

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Ільків, Н.В. & Кучер, В.О. (упор.). (2020). Актуальні проблеми реформування законодавства про працю та у сфері соціального захисту: збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару (21 травня 2020 року). Львів: ЛьвДУВС.
  2. Венедіктов, В.С. (2018). Сучасні проблеми трудового права України. Харків: Право.
  3. Про захист населення від інфекційних хвороб (Закон України), № 1645-III від 6.04. 2000 р. Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua.
  4. Кодекс Законів про працю від 23.07.1996 р. Редакція від 02.04.2020 [ч. 1 ст. 113]. Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua.
  5. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (Закон України), № 530-IX від 17.03.2020 р. № 530-IX. Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua.
  6. Про відпустки (Закон України), від 15.11.1996. Редакція від 17.03.2020 [ч. 1 ст. 26]. Вилучено з http://zakon.rada.gov.ua.