ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Олександра Касьянова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Про автора
Дата публікації січень 28, 2020
Ключові слова
 • судовий контроль, рішення суду, цивільний процес, виконавче провадження, форми судового контролю
Як цитувати
Касьянова, О. (2020). СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/689

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.05.14

В статті розкрито сутність судового контролю у вузькому і широкому розуміннях та розкрито поняття «судовий контроль за виконанням судових рішень у цивільних справах. Визначено, що судовий контроль є самостійною правовою формою здійснення судової влади. Досліджено форми судового контролю за виконанням судових рішень у цивільних справах відповідно до законодавства про виконавче провадження та Цивільного процесуального кодексу України. З’ясовано особливості судового контролю за виконанням судових рішень у цивільному процесі. Досліджено суб’єктів, які мають право звертатися до суду із скаргою на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи органу державної виконавчої служби або приватного виконавця. Розкрито строки для звернення зі скаргою, а також строки розгляду скарги судом. Визначено, яким нормативно-правовим актом суд оформляє рішення за результатом розгляду скарги. Проаналізовано зміни до законодавства щодо інституту судового контролю за виконанням судових рішень у цивільному процесі та виокремлено позитивні і негативні аспекти правового регулювання судового контролю за виконанням судових рішень у цивільному судочинстві. Визначено, що на практиці трапляються непоодинокі випадки щодо недотримання судами строків розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність особи, яка здійснює примусове виконання рішення суду, є відсутність у Цивільному процесуальному кодексі України чітких строків, протягом яких ухвала за результатами розгляду скарги має бути виконана, в результаті чого на практиці створюються можливості для певних зловживань. Наведено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання судового контролю за виконанням судових рішень у цивільному процесі.

 
Переглядів: 244

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Цивільний процесуальний кодекс України (Кодекс України), № 1618-IV від 18.03.2004. Відомості Верховної Ради України, (40), 1530, стаття 492.
 2. ООН. (1996). Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Пакт), від 16.12.1966. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043/print.
 3. Рада Європи. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Конвенція), від 04.11.1950. Офіційний вісник України, (13), 270.
 4. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах (Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ) № 6 від 07.02.2014 р. Режим доступу: httр://zаkоn3.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/v0006740-14.
 5. Авер'янов, В.Б. (2002). Виконавча влада і адміністративне право. Київ.: Видавничий Дім "Ін-Юре".
 6. Авер'янов, В.Б. (2003). Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики. Київ: Факт.
 7. Гончаренко, Є. (2019). Судовий контроль за виконанням рішень: переваги та недоліки у господарському та цивільному процесах. Юридична газета, 34(636), С. 22-23.
 8. Гриценко, Л. (2019). Судовий контроль як процесуальна форма контролю за виконанням судового рішення через призму актуальної судової практики. Вісник національної асоціації адвокатів України, 10(57), 16-25.
 9. Кайдашев, Р.П. (2015). Сутність судового контролю в адміністративному процесі України. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 3 (77), 128.
 10. Сушко, Л.П. (2007). Місце судового контролю в правовій державі. Бюлетень Міністерства юстиції України, (6), 122.
 11. Сушко, Л. П. (2009). Організаційно-правові засади здійснення судового контролю в Україні (дис. .. канд. юрид. наук). Київ, Україна.
 12. Білоусов, Ю. В. (2005). Виконавче провадження. Київ: Прецедент.
 13. Пеший, Д. А. (2014). Судовий контроль як засіб забезпечення законності в досудовому кримінальному провадженні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Т.2.), (10-1), 115-127.