ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ У ВИДІ ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ ТА НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНІ

Катерина Харченко
Національний університет імені Ярослава Мудрого
Про автора
Дата публікації січень 28, 2020
Ключові слова
  • криміналістична характеристика, особа злочинця, особистість злочинця, вироки у кримінальних справах, структура особистості злочинця
Як цитувати
Харченко, К. (2020). КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ У ВИДІ ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ ТА НЕНАДАННЯ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ В НЕБЕЗПЕЧНОМУ ДЛЯ ЖИТТЯ СТАНІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.07

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.05.07

Вивчення особи злочинця у кримінології підпорядковано виявленню закономірностей злочинної поведінки, злочинності як масового явища, їх детермінації і розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо боротьби зі злочинністю.  Саме поняття «особа злочинця» є досить складним, оскільки має соціально-правовий характер і поєднує у собі два поняття: загально-соціальне  «особа» і юридичне  «злочинець». Але варто зазначити, що саме вчинення злочину не розкриває повністю соціальної сутності особи, воно лише проявляє  її антисуспільну спрямованість. Правильне судження про людину в цілому можливо зробити лише на підставі усіх її проявів і ознак як особи. Тому повне уявлення про осіб, які вчинили злочини можливо отримати лише завдяки сукупність та співвідношення соціально-позитивних і соціально-негативних якостей.

Переглядів: 68

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Іванов, Ю.Ф. & Джужа, О.М. (2006). Кримінологія. Київ: Вид. Паливода А.В.
  2. Коржанський, М.Й. (2001). Кримінальне право і законодавство України (Частина особлива: курс лекцій). Київ.
  3. Мелякова, Ю.В.(2009). Герменевтична практика праворозуміння: аспекти злочинної бездіяльності. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, (2), 110-121.
  4. Степаненко, Р.Ф. (2005). Предупреждение преступлений, совершаемых лицами, ведущим маргинальный образ жизни (дисс. … канд. юрид. наук). Казань.