ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПІДМЕЖУВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ТА ОБТЯЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Христина Чопчик
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Про автора
Дата публікації грудень 13, 2020
Ключові слова
  • обмеження; обтяження; суб’єктивні права; юридичні обов’язки; спосіб реєстрації; сервітут; емфітемзис; суперфіцій; рента; способи встановлення; право власності
Як цитувати
Чопчик, Х. (2020). ПІДМЕЖУВАННЯ ОБМЕЖЕННЯ ТА ОБТЯЖЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/6947

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.45

У даній статті описуються проблеми відмежування таких правових категорі як «обмеження» та «обтяження» прав на землю. Аналізуються правовідносини змістом, яких виступають дані поняття. Вказуються основні аспети щодо реєстрації обтяжень прав на землю. Зазначаються способи встановлення обмежень та обтяженні та форми в яких вони безпосередньо виражаться. Аналізується доктрина, що була сформована у процесі напрацювання великої кільності вчених-юристів, що намагалися розмежувати дані правові категорії. Вказуються нормативно-правові акти задопомогою яких регулються поняття «обмеження» та «обтяження» прав на земельну ділянку. Передбачаються права на які не можуть покладатися обмеження та обтяження. Варто вказати, що в розрізі даної статті випливають основні завдання, що були покладені в законодавчому встановленні даних правових категорій та на необхідність закріплення їх визначень в правозастосовчих актах.

 
Переглядів: 31

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Мірошниченко А.М. (2007). Земельне право України. Київ: Алерта.
  2. Погрідний О.О., Каракаша І.І. (2009). Київ: Істина.
  3. Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (Закон України). 1952-IV. (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15.