ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ

Денис Леонов
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Наїна Буслова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 15, 2020
Ключові слова
  • зелений тариф, альтернативна енергетика, відновлювальні джерела енергії, розвиток, енергоресурси
Як цитувати
Леонов, Д., & Буслова, Н. (2020). РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.14

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.14

У статті розглянуто перспективи та проблеми розвитку альтернативної енергетики в Україні у розрізі дії чинного законодавства та затвердження необхідних нормативно-правових актів. Проаналізовано проблему відшкодування „зеленого тарифу”. Здійснено оцінку стану розвитку впровадження віднолювальних джерел енергії на території України.

 
Переглядів: 133

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Кудря С.О. (2012). Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії. Київ: НТУУ «КПІ».
  2. Про енергозбереження: Закон України» від 01 липня 1994 року. №74/94-ВР. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/94-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 10.05.2020).
  3. Про альтернативні джерела енергії: Закон України від 20 лютого 2003 року. № 555IV. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15 (дата звернення: 10.05.2020).
  4. Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію для суб’єктів господарської діяльності, споживачів електричної енергії, у тому числі енергетичних кооперативів, та приватних домогосподарств, генеруючі установки яких виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії: постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг № 1817 від 30.08.2019. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1817874-19#Text (дата звернення: 03.12.2020).
  5. Енергетична стратегія України на період до 2035 року „Безпека, енергоефективність, конкурентноспроможність”: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#n2 (дата звернення 03.12.2020).
  6. Гайдаєнко І. Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку. Нукові записки з української історії. Збірник наукових статей, (34). 146-151.
  7. Гріцишина М. Що не так із зеленим тарифом? Всеукраїнське щотижневе професійне юридичне видання „Юридична газета online”. Вилучено з https://yur-gazeta.com/publications/practice/energetichne-pravo/shcho-ne-tak-iz-zelenim-tarifom.html (дата звернення 03.12.2020).