ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ВУГЛЕДОБУВНОМ ПІДПРИЄМСТВІ

О. Мізіна
Донецький національний технічний університет
Про автора
О. Амельницька
Приазовський державний технічний університет
Про автора
Л. Брежнєва
Донецький національний технічний університет
Про автора
Дата публікації грудень 15, 2020
Ключові слова
 • стратегія маркетингу, управління маркетингом, принципи маркетингового управління, функції маркетингового стратегічного управління, вугледобувне підприємство, корпоративна стратегія, портфельна стратегія
Як цитувати
Мізіна, О., Амельницька, О., & Брежнєва, Л. (2020). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ НА ВУГЛЕДОБУВНОМ ПІДПРИЄМСТВІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.16.19

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.16.19

У статті проведено аналіз теоретичних підходів щодо інструментів управління маркетингом на підприємстві, проаналізовано існуючі стратегії управління маркетингом на підприємствах, визначено особливості управління маркетингом на вугледобувних підприємствах. Здійснено аналіз маркетингової діяльності вугледобувного підприємства, розроблено напрями удосконалення стратегії управління маркетингом на вугледобувному підприємстві.

Переглядів: 27

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Ансофф, И. (2009). Стратегическое управление. М.: Экономика, 2009.
 2. Друкер, П. Ф. (2014). Энциклопедия менеджмента (пер. с англ.). М.: Вильямс.
 3. Портер, М. (2011). Стратегія конкуренції (пер. с англ.). К.: Основа.
 4. Котлер, Ф. (2010). Основы маркетинга (пер. с англ.). М.: Прогресс.
 5. Ламбен, Ж-Ж. (2016). Стратегический маркетинг: европейская перспектива. СПб.: Наука
 6. Минцберг, Г., Альстрэнд Б. & Лэмпел Д. (2012). Школы стратегий: стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий, (пер. с англ. Д. Раевская, Л. Дарук). СПб.: Питер.
 7. Менеджмент: век XX – век XXI: сб. статей (2014). (под ред. О. С. Виханского, А. И. Наумова ; сост. И. А. Петровская). М.: Экономистъ.
 8. Балабанова, Л. В. & Слипенький, В. В. (2013). Стратегическое маркетинговое управление на основе бенчмаркинг. Донецк: ДонГУЭТ.
 9. Дойль, П. (2012). Маркетинг-менеджмент и стратегии (пер. с англ.), (3-е изд., междунар.). СПб.: Питер.
 10. Пастухова, В. В. (2012). Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: монографія. К.: КНЕУ.
 11. Шершньова, З.Є. & Оборська, С. В. (2017). Стратегічне управління. К.: КНЕУ.