ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анна Баглай
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Про автора
Вікторія Проненко
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Про автора
Оксана Поклонська
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Про автора
Дата публікації грудень 15, 2020
Ключові слова
  • фізична особа-підприємець, підприємницька діяльність, господарювання, права та обов’язки, господарський кодекс України, цивільний кодекс України
Як цитувати
Баглай, А., Проненко, В., & Поклонська, О. (2020). ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7080

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.53

У науковій статті під час дослідження питання правових гарантій фізичних осіб-підприємців при здійсненні господарської діяльності зазначено ряд науковців, які досліджували дане питання. Проаналізовано законодавчу базу, зокрема Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року. Також, зосереджено увагу на закріпленні даного питання в правовій системі України. Наведено визначення поняття суб’єкта господарювання згідно з чинним господарським законодавством країни. Під час написання наукової статті, також, зосереджено увагу, на правоздатності суб’єкта господарювання, а саме фізичної особи-підприємця. Під час дослідження, також, акцентовано увагу на компетентності фізичної особи –підприємця, його правах та покладених на нього обов’язків, відповідно до національного законодавства. Зазначено статус фізичної особи-підприємця, відповідно до Роз’яснення Міністерства Юстиції України. Також, зосереджено увагу в науковій статті на вимогах до громадян, які бажають займатись підприємницькою діяльністю у вигляді фізичної особи-підприємця, зокрема це такі як повна цивільна дієздатність. зазначено обов’язковість державної реєстрації фізичної особи-підприємця відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року. Також, зосереджено увагу на тих суб’єктах, хто не може займатись підприємницькою діяльністю. В науковій статті, також проаналізовано захист прав та законних інтересів суб’єктів господарювання відповідно до Господарського кодексу України з боку держави. На підставі досліджених матеріалів та системного аналізу дійшли висновку з приводу врегулювання досліджуваного питання на законодавчому рівні та потреби його вдосконалення й систематизації, зокрема чітке визначення поняття фізична особа-підприємець. Адже, вдосконалення законодавства, буде сприяти усуненню прогалин, та активному застосуванню даних законодавчих актів в практичній діяльності.

 
Переглядів: 93

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Статус фізичної особи – підприємця: проблеми застосування законодавства: Роз’ясненням Міністерства Юстиції України від 14.01.2011 р. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0012323-11.#Text
  2. Ротань В. (2006) Правовий статус фізичної особи-підприємця ( с. 63-66). Юридичний радник №2.
  3. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text.
  4. Крупка Ю.М. (2008) Правові основи підприємницької діяльності ( 480 с.). Київ: навч. Посібник.
  5. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 40-44, ст.356. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
  6. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. (Закон України) №755-IV. (2003). Відомості Верховної Ради № 31-32. Ст. 263. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text