ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Катерина Яворська
Державний університет інфраструктури і технологій
Про автора
Олена Андрєєва
Державний університет інфраструктури і технологій
Про автора
Дата публікації грудень 18, 2020
Ключові слова
 • депозитна діяльність; депозитні ресурси; депозитна політика ;комерційні банки; облікова ставка НБУ; темп інфляції; норма заощаджень; макроекономічна нестабільність; марорегулятори
Як цитувати
Яворська, К., & Андрєєва, О. (2020). АНАЛІЗ ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7247

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.59

У статті досліджено депозитну політику вітчизняних банківських установ в умовах макроекономічної нестабільності. Проаналізовано динаміку та структуру депозитних ресурсів комерційних банків, визначено сплив зміни розміру ВВП, облікової ставки НБУ, норми обов’язкового резервування, темпів інфляції, валютних коливань на динаміку депозитних ресурсів національних банківських установ. Проаналізовано вплив політики НБУ із регулювання макроекономічних регуляторів на стан та динаміку депозитної бази комерційних банківських установ. У статті проаналізовано склад та зміни у структурі депозитних ресурсів у розрізі галузей економіки, термінів розміщення даних депозитних ресурсів, типу вкладників. Визначено та оцінено питому вагу депозитних ресурсів у капітальній базі вітчизняних комерційних банків та тенденції її зміни. Визначено співвідношення депозитних ресурсів та кредитної діяльності банківських установ задля оцінювання ефективності використання депозитних коштів. Проаналізовано вартість депозитних ресурсів та тенденції її зміни,  а також вплив динаміки ціни на депозитні кошти на обсяги та структуру формування депозитної бази національних комерційних банків. Досліджено базові фактори впливу на ефективність депозитної політики банківських установ та основні ризики у даній сфері. Запропоновано напрями та інструменти нівелювання впливу макроекономічної нестабільності на успішність депозитної політики банків.

 
Переглядів: 116

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Гарбар, Ж. В. Особливості формування депозитного портфелю банківських установ. Вилучено з: http://intkonf.org/kengarbar-zhv-malyasova-iv-osoblivosti-formuvannya-depozitnogo-portfelyubankivskih-ustanov
 2. Герасимович, А.М., Алексеєнко, М.Д., Парасій-Вергуненко, І.М. та інші (2015). Аналіз банківської діяльності. Київ: КНЕУ.
 3. Дзюблюк, О.В. (2019). Банківські операції. Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка».
 4. Донець, Л.І. (2016). Економічні ризики та методи їх вимірювання. Київ: Центр навчальної літератури.
 5. Ілляшенко, С.М. (2014). Економічний ризик (2- ге вид.). Київ: Центр навчальної літератури.
 6. Ісаєва, М.В. Формування напрямів удосконалення управління депозитними операціями банку на основі побудови «дерева цілей». Вилучено з: http://www.sworld.com.ua/konfer29/1282.pdf.
 7. Кириченко, О.А. & Міщенко, В.І. (2015). Банківський менеджмент. Київ: Знання.
 8. Ковшар, А.І. & Марченко, О.Г. Шляхи удосконалення депозитної політики на сучасному етапі. Вилучено з: http://www.nbuv.gov.ua/ ejournals/Vsunud /20093E/09 kainss.htm
 9. Офіційний сайт НБУ. Вилучено з: https://bank.gov.ua/
 10. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Вилучено з: https://index.minfin.com.ua/