ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Педагогічні науки

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ GOOGLE CLASSROOM ТА KIDDOM ЯК ІНСТРУМЕНТІВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Микола Тищенко
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Про автора
Дата публікації грудень 20, 2020
Ключові слова
  • веб технології, змішане навчання, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, Google Classroom, Kiddom
Як цитувати
Тищенко, М. (2020). ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ GOOGLE CLASSROOM ТА KIDDOM ЯК ІНСТРУМЕНТІВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7347

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.60

У статті викладені теоретичні аспекти використання сучасних інформаційно-комунікаційних та веб технологій для практичної роботи студентів вищих навчальних закладів України в дистанційному режимі. Наведено приклади найбільш поширених інструментів навчання, їх переваги та недоліки. Представлено аналіз основних характеристик тих чи інших засобів навчання. Зазначено актуальність подальшого дослідження цієї проблеми та перспективи реалізації цього підходу.

 
Переглядів: 454

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Асоянц, П.Г., Чекаль, Г.С., Сердюков, П.І. та ін. (2013). Основи методики створення і застосування комп’ютерних програм у навчанні іноземних мов. Київ: КДПІІМ.
  2. Бухаркина, М.Ю. (2018). Технология разноуровневого обучения. ИЯШ, (3), 48–53.
  3. Жук, Ю.О. (2018). Деякі психолого-педагогічні проблеми використання засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі середнього закладу освіти. Комп’ютер у школі та сім’ї, (4), 7–9.
  4. Brown, H.D. (2014). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. USA: Prentice Hall Regents.
  5. Brown, K. (2018). Using new technology in the classroom. Sydney: Macquarie University.
  6. Hardisty, D. & Windeatt, S. (2017). CALL. Hong Kong: Oxford University Press.
  7. Littlewood, W. (2011). Foreign and second language learning. Cambridge: Cambridge University Press.