ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

Ольга Іванова
Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
Про автора
Дата публікації грудень 21, 2020
Ключові слова
 • трансфертне ціноутворення; глобалізація; принцип «витягнутої руки»; контрольовані операції; податковий контроль
Як цитувати
Іванова, О. (2020). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7348

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.61

Об’єкт дослідження статті – трансфертне ціноутворення. Узагальнено наукові підходи до визначення поняття трансфертного ціноутворення. Визначено основні його характеристики. Визначено основоположні нормативні акти міжнародного рівня, які заклали фундамент в регулюванні трансфертного ціноутворення. Узагальнено інформацію про вирішення проблем трансфертного ціноутворення в Україні на законодавчому рівні. Визначено актуальні проблеми трансфертного ціноутворення в Україні.

 
Переглядів: 46

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Дзюба П. (2016). Трансфертне ціноутворення: економічний зміст і специфіка. Економіка України, (1), 14–22.
 2. Карнаух Т. М. (2015). Трансфертне ціноутворення: сутність та перспективи запровадження в Україні. Наукові записки НаУКМА, (168), 120-123.
 3. Савченко Т.Г. (2010). Трансфертне ціноутворення як інструмент забезпечення внутрішньобанківської рівноваги. Економічний простір, (39), 145-165.
 4. Ткачик Ф.П. (2015). Трансфертне ціноутворення як об’єкт моніторингу податкових консультантів. Науковий вісник Херсонського державного університету, (15;3), 148-151.
 5. Макаренко М.І., Савченко Т.Г. (2006). Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ. Актуальні проблеми економіки, (4), 44-51.
 6. Черевко О.І. (2014). Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування. Економіка і регіон, (2), 91-96.
 7. Офіційний сайт Державної податкової служби України: Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) (2020). Вилучено з https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodo-spivrobitnitstva-derjavnoi-podatkovoi-slujbi/organizatsiya-ekonomichnogo-spivrobitnitstva-ta-rozvitku--oesr-/.
 8. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні (Закон України). № 1797-VIII. (2016). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1797-19.
 9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення (Закон України). № 408-VII. (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/408-18.
 10. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» (Закон України). № 609-VIII. (2015). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/609-19.
 11. Чичуліна К.В., Зінченко В.В., Шинкар Ю.Л. (2017). Сучасні тенденції розвитку трансфертного ціноутворення в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки, (20), 642-645.
 12. Малинка К.С., Поліщук С.В. (2019). Проблеми функціонування трансфертного ціноутворення в Україні та напрямки його удосконалення в умовах невизначеності економіки. Науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку», (27), 53-59.