ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Лідія Фрундіна
Одеський державний економічний університет
Про автора
Оксана Артюх
Одеський державний економічний університет
Про автора
Дата публікації грудень 22, 2020
Ключові слова
 • інвентаризація, перевірка, комп'ютеризація, штрихкодове маркування, науково–технічний прогрес, автоматизований облік
Як цитувати
Фрундіна, Л., & Артюх, О. (2020). ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7357

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.64

У статті розглянуто теоретичні аспекти та методику проведення інвентаризації, напрями підвищення ефективності проведення інвентаризації, як одного з найважливіших методів бухгалтерського обліку і фінансово–господарського контролю. Розширення і посилення функцій бухгалтерського обліку, використання його аналітичного потенціалу на сьогодні – основне і достовірне джерело управлінської інформації. Поява потужних спеціалізованих програмних продуктів, здатних моделювати варіанти дій з оцінкою можливих фінансових і виробничо–економічних результатів, дозволяє створити повний управлінський цикл і використовувати інформативність бухгалтерського обліку у внутрішньо фірмовому управлінні на вищому рівні. В умовах конкурентної боротьби та глобалізації економіки оптимізація економічних процесів на підприємстві забезпечується завдяки ефективному управлінню господарською діяльністю. Ефективність прийняття управлінських рішень базується на використанні повної, своєчасної та достовірної інформації. В умовах науково–технічного прогресу інформаційна обробка зазнає змін під впливом автоматизаційних тенденцій. Сучасний етап автоматизації обліку та аналізу грунтується на застосуванні новітніх інформаційно–комунікаційних технологій. Програмнотехнічні засоби, на основі яких реалізуються інформаційні технології, є основним інструментом фахівців з обліку і аналізу у реалізації покладених на них функцій. Впровадження інформаційних технологій сприяє зменшенню трудомісткості обробки обліково–аналітичних даних, переведенню документування та документообігу в електронну форму, забезпеченню зручності комунікаційного процесу з територіально віддаленими підрозділами та іншими користувачами, підвищує ефективність управлінського процесу.

 
Переглядів: 100

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Івахненков, С.В. (2010). Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції. Житомир: ПП «Рута».
 2. Бардаш, С.В. (2000). Інвентаризація при аудиті виробничих запасів. Республіканська науково-практична конференція з аудиту «Удосконалення національних нормативів аудиту». Житомир:ЖІТІ.
 3. Жук, В.М. (2009). Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і їх вирішення. Фінанси України, (7), 100–113.
 4. Чижевська, Л.В. (1998). Бухгалтерський баланс: проблеми теорії і практики. Житомир: Житомирський інженернотехнологічний інститут.
 5. Калюга, Є.В. (2001). Зміст, порядок проведення і вдосконалення методичних прийомів інвентаризації. Вісник податкової служби України, (5), 24–30.
 6. Пархоменко, В.М. (2012). Інвентаризація – інструмент забезпечення достовірності фінансової звітності. Вісник податкової служби України, (43), 20–29.
 7. Івахненков, С.В. (2007). Впровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми. Бухгалтерський облік і аудит, (2). 56–62.
 8. Олійник, Н.Р. (2015). Проблеми та напрями вдосконалення організаційно–інституційного забезпечення фіскального регулювання трансфертного ціноутворення в Україні. Облік і фінанси, (1). 88–93. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_1_15.
 9. Кузьмінський, Р. (2009). Реформування бухгалтерського обліку. Фінанси України, (8), 59– 63.
 10. Шквір, В.Д., Загородній, А.Г. & Височан, О.С. (2003). Інформаційні системи і технології в обліку. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка».
 11. Івахненков, С.В. (2018). Автоматизація бізнес–процесів та бухгалтерського обліку: «хмарна» революція? Бухгалтерський облік і аудит, (5), 26–35.