ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Яна Кулик
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України
Про автора
Дата публікації грудень 23, 2020
Ключові слова
  • кримінальне провадження, слідчий, слідчий суддя, судова експертиза.
Як цитувати
Кулик, Я. (2020). ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/7411

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.16.68

У статті досліджуються основні проблемні питання при призначенні та проведенні судової експертизи, що впивають на терміни та результати експертних досліджень, а також вирішення цих питань при досудовому розслідуванні у кримінальних провадженнях.

 
Переглядів: 21

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Кримінальний процесуальний кодекс України (Закон України), № 4651-VI від 13 квітня 2012 р. Вилучено з http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
  2. Про судову експертизу (Закон України), № 4038-XII від 25 лют. 1994 р. Вилучено з http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
  3. Гончаренко, В.Г. (ред.) (2004). Експертизи у судовій практиці. Київ: Юрінком Інтер.
  4. Власова, Г.П., Калачова, О.М., Кощинець, В.В., Соколова, Я.А. & Щербакова, Г.В. (2014). Актуальні питання призначення та проведення експертиз в Україні. Національна академія прокуратури України.
  5. Слободзян, А.П. (2014). Правові основи призначення та проведення експертиз у кримінальному провадженні. Юридичний науковий електронний журнал, (6), 224–227.