ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ОДИН З ІНДИКАТОРІВ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

Лілія Лесик
Національний університет «Львівська політехніка»
Про автора
Тетяна Петрушка
Національний університет «Львівська політехніка»
Про автора
Олександр Ємельянов
Національний університет «Львівська політехніка»
Про автора
Дата публікації лютий 8, 2020
Ключові слова
 • підприємство; ринкова вартість; потенціал; формування; оцінювання
Як цитувати
Лесик, Л., Петрушка, Т., & Ємельянов, О. (2020). РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ОДИН З ІНДИКАТОРІВ ФОРМУВАННЯ І ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.06.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.06.02

Серед показників, що характеризують господарську діяльність підприємств, важливе значення посідає їх ринкова вартість. У зв’язку з цим у статті розглянуто роль, яку відіграє показник ринкової вартості підприємств при формуванні та оцінюванні їх економічного потенціалу. Запропоновано методологічний підхід, який певною мірою поєднує існуючі на теперішній час основні методи оцінювання ринкової вартості підприємств.

Переглядів: 115

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Гончар, О. І. (2015). Оптимізація економічного оцінювання потенціалу підприємства. Торгівля. Комерція. Підприємництво: збірник наукових праць, (19), 49-53.
 2. Ємельянов, О. Ю., Крет, І. З. & Сегедій, О. М. (2003). Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційного потенціалу галузей економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (484), 66-71.
 3. Марків, І. А., Сьомич, М. І. & Дячков, Д. В. (2016). Організаційно-економічний механізм управління інформаційним потенціалом підприємства. Економічний форум, (2), 175-181.
 4. Міщенко, Н. Г. & Міщук, А. І. (2016). Розвиток підприємства на основі інформаційного та інноваційного потенціалу. Науковий вісник Одеського національного економічного університету, (4(236)), 191-204.
 5. Осовська, Г. В. & Фещенко, А. О. (2015). Управління інтелектуальною складовою інноваційного потенціалу при здійсненні технологічних інновацій на підприємствах харчової промисловості. Інноваційна економіка, (3 (58)), 54-60.
 6. Станасюк, Н. С. (2017). Стратегічні орієнтири державного управління розвитком промислового потенціалу в Україні. Причорноморські економічні студії, (17), 66–70.
 7. Дашко, І. М., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2009). Методичні засади оцінювання ефективності та доцільності реалізації інвестиційних проектів з урахуванням фактору ризику. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 63-69.
 8. Максименко, І. О. & Бокій, В. І. (2008). Ринкова вартість підприємства як результат реалізації його економічного потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету, (3 (1)), 192-221.
 9. Мамонтова, Н. А. (2010). Побудова системи управління вартістю компанії. Актуальні проблеми економіки, (1(103)), 21–26.
 10. Хіміон, О. О. (2010). Теоретичні і методичні засади оцінки управління вартістю компанії. Актуальні проблеми економіки, (5(107)), 150–158.