ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ, ЇЇ ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ

Ярослава Борка
Національний університет імені Ярослава Мудрого
Про автора
Дата публікації лютий 10, 2020
Ключові слова
 • злочин, співучасть, особистість злочинця, поняття співучасті, об'єктивні ознаки, суб'єктивні ознаки
Як цитувати
Борка, Я. (2020). ПОНЯТТЯ СПІВУЧАСТІ У ЗЛОЧИНІ, ЇЇ ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/780

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.06.03

Згідно свідчення сьогоденної практики, найбільшу шкоду українському державотворенню чинить злочинність та особливо її частина, що називається груповою. Значна кількість злочинів відбувається в співучасті, що обумовлює їх підвищену суспільну небезпеку. Визначено поняття співучасті, розкрито тлумачення такого поняття за різними поглядами науковців, а також висвітлено її об'єктивні та суб'єктивні ознаки.

 
Переглядів: 79

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Кримінальний Кодекс України від 17.01.2012. Відомості Верховної Ради України (ВВР), (25-26), ст.131. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14;
 2. Малахов, І. П. (1960). Соучастие в воинских преступлениях в свете общего учения о соучастии по уголовному праву (автореф. дис. … канд. юрид. Наук). МГУ. Москва.
 3. Соловьйов, А. (1954). Понятие соучастия по советскому уголовному праву и практика Верховного Суда СССР. Соц. законность, 75;
 4. Шаргородський, М. Д. (1960). Деякі питання загального вчення про співучасть. Правоведение, (1). 90.
 5. Тельнов, П. Ф. (1974). Відповідальність за співучасть у злочині. Москва: Юрид. лит.
 6. Бурчак, Ф. Г. (1969). Учение о соучастии по советскому уголовному праву. К.: Наукова думка.
 7. Курс советского уголовного права: в 6 т. (Т. 2: Часть Общая. Преступление). (1970). М.: Наука.
 8. Сташис, В. В. & Тацій В. Я. (ред.). (2006). Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар (3-те вид.). Харків: Одіссей.
 9. Малахов, И. П. (1957). Некоторые вопросы учения о соучастии по советскому уголовному праву. Труды Академии ВПА, (17), 168.
 10. [Причепій, Є. М., Чекаль, Л. А. & Черній, А. М. (2007). Філософія. К.: Академвидав.
 11. Шемшученко, Ю. С. (ред.). (2003). Юридична енциклопедія: в 6 т. (Т. 5: П-С). К.: Укр. енцикл.
 12. Гуторова, Н. А. (1997). Співучасть у злочині за кримінальним правом України. Х.: Рубикон.