ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ВИДИ СПІВУЧАСНИКІВ У СКЛАДНІЙ СПІВУЧАСТІ

Ярослава Борка
Національний університет імені Ярослава Мудрого
Про автора
Дата публікації лютий 10, 2020
Ключові слова
  • злочин, співучасть, виконавець, організатор, пособник, підбурювач
Як цитувати
Борка, Я. (2020). ВИДИ СПІВУЧАСНИКІВ У СКЛАДНІЙ СПІВУЧАСТІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/781

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.06.04

У статті проаналізовано чинне кримінальне законодавство у порівнянні з старим національним законодавством. В даній статті розкривається зміст основних ознак, що характеризують інститут співучасті у злочині, визначені види співучасників згідно чинного законодавства України. Окремо окреслені особливості кримінальної відповідальності при складній формі співучасті та визначені основні проблеми і прогалини в законодавстві у даній сфері. Сформульовані пропозиції щодо вдосконалення кримінального законодавства України, що регулюють питання вчинення злочину в співучасті.

 
Переглядів: 141

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Кримінальний Кодекс України від 17.01.2012. Відомості Верховної Ради України (ВВР), (25-26), ст.131. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
  2. Сташиса, В. В. & Тацій, В. Я. (ред.). (2007). Кримінальне право України: Загальна частина. (3-е вид.). К.: Юрінком Інтер,
  3. Козлов, А. П. (2001). Співучасть: традиції та реальність. СПб.: Вид-во «Юридической центр Пресс».
  4. Бурчак, Ф. Г. (1986). Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. К.: Вища школа.
  5. Фесенко, Є. В. (2009). Форми вчинення злочину за співучасті: Проблемні питання. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, (3), 95-99;
  6. Хавронюк, М., & Максимов, М. (2000). Ознаки та поняття організованої групи та злочинної організації. Право України, (4), 155.
  7. Демидова, Л. М. (2005). Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації. Харків: СПД ФО Вапнярчук Н.М.