ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

ПPO МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИПУСКНИХ ФОРМ ОРГАНІЧНИХ БАРВНИКІВ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЇ І КОЛОРУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІЛІВ

Олександр Вигоняйло
Інститут хімічних технологій (ІХТ) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Про автора
Євген Попов
Інститут хімічних технологій (ІХТ) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Про автора
Олексій Мороз
Інститут хімічних технологій (ІХТ) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Про автора
Дата публікації березень 5, 2020
Ключові слова
 • Переводне друкування, переводний барвник, простота нанесення рисунка на тканину, економічність ресурсів, екологічність і простота процесу.
Як цитувати
Вигоняйло, О., Попов, Є., & Мороз, О. (2020). ПPO МОЖЛИВОСТІ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИПУСКНИХ ФОРМ ОРГАНІЧНИХ БАРВНИКІВ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЇ І КОЛОРУВАННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІЛІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/989

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.07.02

Переводне друкування представляє великий інтерес для кольорування текстильних матеріалів та виробів як один з найбільш простих, економічних і екологічних технологічних процесів. Спочатку спосіб був запропонований для друкування дисперсними барвниками хімічних волокон. Переводне друкування має низку незаперечних переваг, які делають одним з найбільш перспективних напрямків в розкольоруванні текстильних тканин. В першу чергу це проста технологія друкування: після нанесення рисунка на тканину не потрібно операцій фіксації, сушки, промивання, що призводить до тривалості виробничих процесів, великих витрат на підготовку і очищення води. Висока якість відтворення рисунка і можливість друкування багатоколірних рисунків будь-якої складності і контурності при великій швидкості процесу пояснюється тим, що рисунок наноситься спочатку на паперову підкладку, друкування якої здійснюється на високому технічному рівні, а потім переноситься практично без спотворень на тканину з поліефірних волокон в умовах контакту цього рисунка з тканиною при високій температурі. Спосіб термодрукування простий в технічному оформленні: при наявності надрукованій підкладки для здійснення процесу друкування досить розташовувати термопресом або каландром, які можуть обслуговуватися одним оператором, що економить капітальні витрати на обладнання і веде до мінімізації робочого місця.

 
Переглядів: 34

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Попов, Є.В. (2005). Наукові основи технології водонерозчинних органічних барвників та їх випускних форм. (дис. … д-р техн. наук). Львівська політехніка. Львів, Україна.
 2. Швец, В.И. (1987). Влияние оксиэтилированных неионогенных поверхностно-активных веществ на коллоидно-химические и колористическуие свойства водных суспензий органических пигментов (дис. … к.х.н.). Москва: МНПО «НИОПИК».
 3. Полищук, С.А. (1983). Влияние состава анионных поверхностно-активных веществ на свойства выпускных форм органических красителей (дис. … канд. хим. наук). Москва: НИОПиК.
 4. Комач, Л.Д. (1992). Зависимость физико-химических и колористических свойств азо-и нитроариламиновых красителей от их морфологических особенностей (дис. … к.т.н.). Москва :МНПО «НИОПиК».
 5. Zimnicki, J. (1981). Przeglad Wlokienczy, (3), 124-126; (5), 149-155.
 6. Hashimoto, S. (1981). Shikizai Kyokai, (4), 327-331.
 7. Лисицина, Е.С. (1974). Журнал прикл. химии, 47(8), 1882-1885; 50(1), 148-152; 6(3), 358-362.
 8. Гулинкина, И.Р. (1980). Журнал прикл. химии, 53(1), 85-90.
 9. Силина, Т.В. & Аристов, Б.Г. (1974). Журнал ВХО им. Д.И. Менделеева, 19(1), 77-84.
 10. Вильнер, С.Г. (1990). Регулирование агрегативной устойчивости органодисперсий органических пигментов поверхностно-активными красителями (дис. … канд. хим. наук). Москва: МХТИ им. Д.И.Менделеева.
 11. Рябцева, М.Я. (1989). Морфологические особенности дисперсных красителей и влияние кристаллической структуры на коллоидно-химические и колористические свойства. Серия: Анилинокрасочная пром-сть. Москва: НИИТЭХИМ.
 12. Пат. 2144907 (ФРГ); пат. 49-24128 (Япония).
 13. А. с. 169720 (СССР); а. с. 169721 (СССР).
 14. А. с. 169722 (СССР); а. с. 171949 (СССР).
 15. А. с. 172434 (СССР), а. с. 235222 (СССР).
 16. А. с. 245940 (СССР); а. с. 249514 (СССР).
 17. Пат. 41171 (Україна); пат. 77893 (Україна).
 18. Пат. 84030 (Україна); пат. 124944 (Україна).
 19. Пат. 2039465 (ФРГ); пат. 2504481 (ФРГ).
 20. Комач, Л.Д., Попов, Е.В. & Карпов, В.В. (1989). К вопросу о морфологических особенностях красителя дисперсного желтого полиэфирного. Журнал прикладной химии, (1), 215-217.
 21. Малиновская, Т.А. (1971). Разделение суспензий в промышленности органического синтеза. Москва: Химия.
 22. Xu, G., Ohuyama, K. & Shimamura, M. (1991). Molecular and crystal structure of an azobenzene –containity. Bull. Chem.Soc. Japan, (1), 248-252.
 23. Whitaker, A. (1991). Crystal data for C.I.Disperse Yellow 2. J. Soc.Dyers and Col., 107(1), 23-24.
 24. Заява 2540739 (ФРГ); заява 2643214 (ФРГ); заява 3200969 (ФРГ).
 25. Пат. 54-32008 (Японія); пат. 77-103241 (Японія).
 26. Заява 2606212 (ФРГ); заява 2642730 (ФРГ).
 27. Пат. 1459427 (Великобританія); пат. 1463141 (Великобританія).
 28. Пат 3647735 (США); пат 3785843 (США).
 29. Заява 2286177 (Франція); заява 2379582 (Франція).
 30. Заява 54-132626 (Японія); заява 74-116131 заява 77-3838 (Японія).
 31. Заява 7400483 (Голандія), заява 7505218 (Голандія).
 32. Заява 2059675 (ФРГ); заява 2214700 (ФРГ); заява 2214733 (Франція).
 33. Пат. 2031926 (Великобританія); пат. 2031927 (Великобританія).
 34. Заява 2302516 (ФРГ); заява 2302517 (ФРГ).
 35. Заявa 2117428, 2177984, 2214734 (Франція).
 36. Заява 2422182 (ФРГ); пат. 828885 (Бельгія).
 37. Заява 2110349 (ФРГ); заява 2137241 (ФРГ).
 38. Пат. 955690 (Канада); заява 2128651 (Франція).
 39. Заява 2441453 (ФРГ); заява 2804062 (ФРГ).
 40. Пат. 592719 (Швейцарія); пат. 650522 (Швейцарія).
 41. А. с. 180244 (ЧССР); а. с. 222012 (ЧССР).
 42. А. с. 642344 (СССР); а. с. 979459 (СССР);
 43. Пат. 100536 (ПНР); пат. СРР 83800; пат. СРР 83912; пат. СРР 83913.
 44. Вirrel, P. (1964). J. Oil Со1оur Сhem. Аssос., (11), 878-896.
 45. Моll, F.S. (1960). J. Soc. Dуеrs Со1., (3), 141-150.
 46. Сагг, W. (1971). J. Oil Со1оur Сhem. Аssос., (2), 155-173.
 47. Сагг, W. (1978). J. Oil Со1оur Сhem. Аssос., (3), 397-410.
 48. Sato, Т. (1979). J. Соаt. Тесhnol, (10), 79-85.
 49. МсКаy, R.В. (1975). Вritish Ink Макеr., 19(2), 59-66;
 50. МсКаy, R.В. (1979). Rеv. Рrogr. Со1оr аnd Related Тор, (10), 25-32.
 51. Комач, Л.Д. & Попов, Е.В. (1987-1993). Влияние морфологичских особенностей дисперсных красителей на их технологические свойства. Журнал прикладной химии, (5), 1110-1116; Влияние морфологических особенностей дисперсных красителей на их физико-химические свойства. Украинский химический журнал, (10), 1101-1104; Структурно-механические особенности органических красителей при их диспергировании. Журнал прикладной химии, (8), 1947-1949; О влиянии морфологии дисперсных красителей на свойства их выпускных форм. Журнал прикладной химии, (4), 938-941.
 52. Неimann, S. (1981). Rеv. Рrogr. Со1оr аnd Related Тор, (11), 1-8.
 53. Shenai, V.A. (1979). Раi N.R. Техtil Dуеr Рrinter, 12(8), 30-38.
 54. Полищук, С.А., Попов, Е.В. & Горелик, М.В. (1983). Журнал прикл. химии, 56(10), 2359-2361.
 55. Комач, Л.Д., Родионова, Г.Н., Зинченко, Ю.Я. & Попов, Е.В. (1990). Изучение полиморфных форм дисперсных красителей методом ИК-спектроскопии. Журнал прикладной химии, (7), 1625-1628.
 56. Шалимова, Г.В. & Попов, Е.В. (1976-1978). Исследование морфологических особенностей 1,4-диамино-2-бензоилантрахинона и его производных. Журнал прикладной химии, (8), 1826-1829; Влияние морфологических особенностей дисперсных красителей – производных 1,1’-азобензола на их физико-химические и колористические свойства. Журнал прикладной химии, (12), 2745-2749.
 57. Попов, Е.В. (2005). Органические красители и пигменты. Получение непылящих выпускных форм. Хімічна промисловість України, (2), 86-87.
 58. Шалимова, Г.В., Швец, В.И. & Мельник, Л.Н. (1983). Текстильная промышленность, (9), 50-51.
 59. Пат. 1469609 (ФРГ); пат 1445582 (Франція); пат 1043490 (Англія).
 60. Толстая, С.Н. & Шабанова, С.А. (1978). Применение поверхностно-активных веществ в лакокрасочной промышленности. Москва: Химия.
 61. А. с. 1065451 (СССР); а. с. 11914545 (СССР).
 62. А. с. 1321731 (СССР); а. с. 1368320 (СССР).
 63. А. с. 1571054 (СССР); а. с. 1819894 (СССР).
 64. Пат. 59015А (Україна). Бюл. № 8, 2003; пат. 77893 (Україна, 2007).
 65. Пат 76740 (ПНР); пат. 94623 (ПНР).
 66. Пат 3741719 (США), пат. 1520751 (Англія); пат. 1402124 (Англія).
 67. Заява 2156603 (ФРГ); заява 2414455 (ФРГ); пат. 3841888 (США).
 68. Заява 54-156037 (Японія); заява 58-83669 (Японія).
 69. Заява 2236906 (ФРГ); заява 2244777 (ФРГ).
 70. Заява 2277131 (ФРГ); заява 2421606 (ФРГ).
 71. Заява 2657774 (ФРГ); заява 2711240 (ФРГ).
 72. Пат. 2030167 (Англія); пат. 2030590 (Англія).
 73. А. с. 1407037 (СССР); а. с. 1631729 (СССР).
 74. А. с. 1004429 (СССР); а. с. 1368320 (СССР).
 75. Заява 2732732 (ФРГ); заява 2901462 (ФРГ); заява 2924354 (ФРГ).
 76. Заява 2384003, 2398096, 2404033, 2413447 (Франція).
 77. Пат 1043490 (Великобританія); пат 668908 (Бельгія).
 78. Заява 2269568 (Франція). заява 2375303 (Франція).
 79. А. с. 280726 (СССР); а. с. 804674 (СССР).
 80. Заява 1955067 (ФРГ); заява 2621435 (ФРГ); заява 3103292 (ФРГ).
 81. Пат. 53-31147 (Японія), пат. 53-104203 (Японія).
 82. Заява 0057439 (Европейська); заява 0064225 (Европейська).
 83. Заява 2068936 (Франція).
 84. Ребиндер, П.А. (1978). Избранные труды. Поверхностные явления в дисперсных системах. Москва: Наука.
 85. Макарова, С.А. (1078). Анализ развития производства и сырьевой базы поверхностно-активных веществ в капиталистических странах. Химическая промышленность за рубежом, (6), 19-56.
 86. Рirvan S. Cintarea Romania (1977), (3), 153-157.
 87. Пат. 4127420 (США); пат 668908 (Бельгія).
 88. Заява 2132403 (ФРГ), заява 2339029 (ФРГ), заява 2734204 (ФРГ).
 89. Пат. 208477 (ГДР); пат. 223457 (ГДР).
 90. Пат. 251358 (ГДР); пат. 251359 (ГДР).
 91. Пат. 1469609 (ФРГ); пат. 1445582 (Франція).
 92. Пат. 587897 (Швейцарія); пат. 578607 (Швейцарія)
 93. Мitchel, A.J. & Morell, S.Р. (1980). Ро1уmers Раint Со1оur Jоurnal, (10), 923-924.
 94. Stock, В.S. (1983). Раint and Resinт., 53(4), 40-41.
 95. Раi, S.A. & Kamat, V.S. (1982). J. Colour Sоc., (2), 23-29.
 96. Hintzmann, K. & Langmann, W. (1959). Melliand Техtilberichte, 40(5), 552-554.
 97. Hintzmann, K. & Langmann, W. (1957). Melliand Техtilberichte, 38(9), 1055-1059.
 98. Hornuff, G. (1960). Melliand Техtilberichte, 41(9), 1147-1152.
 99. Wu, S. & Brzozowski, J. (1971). Colloid Interface Science, (4), 686-690.
 100. Рудой, В.М. (1983). Журнал физической химии, (9), 2279-2282.
 101. Артамонов, Е.М., Яковлев А.Д. & Козлов И.А. (1983). Лакокрасочные материалы и их применение, (5),15-17.
 102. Schrцder, J. & Honigman, B. (1981). Farbe und Lack, (3), 176-180.
 103. Mather, R.R. (1981). Chemistry and Industry. (17), 600-605.
 104. А. с. 462850 (СССР), а. с. 735699 (СССР), а. с. 1407037 (СССР).
 105. Заява 47-44531 (Японія), заява 77-99387 (Японія).
 106. Рагfitt, G.D. (1978). Dtsch. Farben-Zeit. (9), 322-331.
 107. Troughton, G.E. (1078). Pigm. and Resin Technol. (7), 10-13.
 108. Parfitt G.D. (1967). J. Oil Colour Chem. Assoc. 50(6), 822-843.
 109. Call L. & Kaluza U. (1975). Dtsch. Farben-Zeit. 29(3), 102-116.
 110. Walens J. & Jeszka J. (1976). Biul. inform. Barwn. i srodki pomocn, (4), 322-337.
 111. Такехаяши X. & Коиши М. (1975). Сикидзай кёгайси, (12), 742-750.
 112. Маthews А.С. (1967). J. Oil Colour Chem. Assoc. 50(4), 407-424.
 113. Show R.H. & Luckei Р.Т. (1974). Роwder Technology, (3), 129-142.
 114. Jenczewski T.J. & Canad. J. (1972). Chem. Eng. 50(1), 59-65.
 115. Ouarzun J. J. (1978). Oil Colour Chem. Assoc. 61(5), 160-168.
 116. Daniel F. & Pineiro R. J. (1977). Coat.Technolog, 49(631), 74-77.
 117. Swеtt R.E. (1977). Mod. Paint and Coat., 67(5), 33-35.
 118. Weber F.C. (1977). Mod. Paint and Coat. 67(5), 21-24.
 119. Соловьев, В.П. (1977). Измельчение в хим. промышленности. Москва: Химия.
 120. Сакар А.Г (1983). Оборудование для диспергирования пигментов в пленкообразующих. Лакокрасочные материалы и их применение. (3), 50-52.
 121. Коринфская Е.Ф., Кураченков В.И. & Ходаков Г.С. (1967). Особености диспергирования органических пигментов и красителей в песочной и кавитационной мельницах. Анилинокрасочная пром., (1-2), 92-101.
 122. Андруцкая О.М. (2014). Химики обсуждают вопросы импортозамещения. Лакокрасочные материалы и их применение, (10), 49.
 123. Фришман Л. & Отт Ю. (2013). Современные пигментные препарации – нестандартные рецептуры. Лакокрас. матер. и их примен., (10), 21-23.
 124. Маiamaeci D. (1980). Industria della vernici., (10), 3-18.
 125. Smith W. & Rowers J. (1978). Сhem. Ргосеss., 41(5), 66.
 126. Голомб, Л.М. (1969). Выпускные формы кубовых и дисперсных красителей для текстильной промышленности и их коллоидно-химические и колористические свойства (дис. … д.т.н.). Львов: ЛИТЛП.
 127. Кричевский, Г.Е. (2002). Сборник пленарних докладов IV Конгресса Российского Союза химиков-колористов (РСХТК, Москва), 19-21 ноября 2002 г.
 128. Пачева, Н.А. (1970). Исследование термической устойчивости дисперсных красителей и обоснование их выбора для высокотемпературных способов крашения (дис. … к.х.н). Москва: МНПО «НИОПиК».
 129. Кашников А.М. (2013). Основные виды диспергирующего оборудования. Лакокрас. матер. и их примен., (7), 46-47.
 130. Судовцова Л. (2007). Диспергирующие добавки от BYK-CHEMIE. Український лакофарбовий журнал, (7-8), 28-32.
 131. Пушкина Л.Л. (1984). Основные направления модифицирования органических пигментов. Химическая технология, (1), 16-18.
 132. Beresford J. & Smith F.M. (1973). Dispersion Powder in liguid, 383-409.
 133. Tell M.D. & Prased N.M. (1991). Inflence of Modification Disperse Dyers on colour. Prop. A.D.R., 80(6) 18-24.
 134. Горенко В.Н. (1981). Пигменты и лаки для полиграфической промышленности и методы их испытания. Обзор. Сер.: Анилинокрасочная пром-сть. Москва: НИИТЭХИМ.
 135. Баранова Г.С. & Корзинкина Т.Ф. (1982). Состояние ассортимента и свойства красителей, изготовленных на основе кубовых и дисперсных для смесей волокон полиэфио/хлопок. Обзор. Сер.: Анилинокрасочная пром-сть. Москва: НИИТЭХИМ.
 136. Горин В.П., Яхнин В.Д., Смрчек В.А. & Позднякевич А.Л. (1982). Влияние взаимодействия органических пигментов и связующих на основные печатно-технические свойства типографских и офсетных красок. Обзор. Сер.: Анилинокрасочная пром-сть. Москва: НИИТЭХИМ.
 137. Кричевский Г.Е. (2002). Текстильная химия. Российский Союз химиков-колористов (РСХТК, Иваново).
 138. Попов Є.В. та ін. (2004). Дослідження процесу роздроблення і активації органічних пігментів і барвників в віхровому багатокамерному млині. Химическая промышленность Украины, (11), 30-32.
 139. Попов Е.В. (2001). Физико-химические аспекты технологии выпускных форм органических пигментов для колорирования текстильных материалов. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины, (5), 126-127.
 140. Попов Е.В. и др. (2007). Пути повышения качества пигментных препаратов для нетканих материалов. Розвиток наукових досліджень-2007: Материалы III Международной научно-практической конференции (Т. 4, с. 115-117). 26-28 мая 2007 год. Полтава, Украина.
 141. Попов Є.В. та ін. (2010). Екологічно безпечні композиції для забарвлення нетканих матеріалів. Вісник Східноукраїнського національного університету (СНУ) ім. В.Даля, 2(7), 57-62.