Редакційна етика

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ ЕТИЧНИМИ НОРМАМИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ НАВЕДЕНИМИ ДАЛІ, АЛЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ЇХ ПЕРЕДБАЧАЄ:

▪ Неупередженість. При прийнятті рішення щодо публікації наукового рукопису редакція журналу є неупередженою та керується достовірністю його наукової значимості, оцінюючи інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, релігійних поглядів, національності, соціального статусу, мовних, локальних та інших критеріїв, які є дискримінуючими по відношенню до автора.

▪ Конфіденційність. Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора.

▪ Етичні норми. Редакція журналу не повинна допускати до публікації статтю, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом або містить інформацію та/чи ідеї, які можуть ображати інших авторів, окремі групи людей, а також інформацію та/чи ідеї, що мають на меті розпалювати ворожнечу.

▪ Готовність до співпраці. Редакція журналу повинна реагувати на звернення та претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих статей, а також при виявленні конфліктної ситуації приймати всі необхідні заходи для відновлення порушених авторських та суміжних прав.

 


РЕЦЕНЗЕНТИ, ЩО ОЦІНЮЮТЬ НАУКОВІ РУКОПИСИ, ПОДАНІ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ, В СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРУЄТЬСЯ ЕТИЧНИМИ НОРМАМИ, ПЕРЕЛІК ЯКИХ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ НАВЕДЕНИМИ ДАЛІ, АЛЕ ОБОВ’ЯЗКОВО ЇХ ПЕРЕДБАЧАЄ:

▪ Неупередженість. Рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даного рукопису.

▪ Об’єктивність. Рецензент зобов'язаний надавати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження. Всі зауваження рецензента до статті мають бути детально пояснені та підкріплені роз’ясненнями щодо доопрацювання.

▪ Оперативність. Рецензент має моральне зобов'язання щодо оперативної оцінки прийнятого на розгляд наукового рукопису. У випадку виникнення ситуації, за якої подальше рецензування неможливе або буде проведено зі значною затримкою і відхиленням від термінів, рецензент повинен проінформувати редакцію про своє виключення з процесу.

▪ Конфіденційність. Кожний отриманий для рецензування науковий рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Його не переглядають і не обговорюють з іншими особами.

▪ Доброчесність. Факт відсутності посилань у науковому рукописі, представленому для публікації, повинен бути відзначений і оцінений рецензентом. У випадку подібності або часткового співпадіння рукопису з відомими рецензенту публікаціями, на які відсутні посилання, це має бути зазначено.

 


АВТОРИ, ЩО ПОДАЮТЬ НАУКОВІ РУКОПИСИ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ В ЖУРНАЛІ, ПОВИННІ КЕРУЄТЬСЯ НАСТУПНИМИ ЕТИЧНИМИ НОРМАМИ:

▪ Достовірність. Автори наукових рукописів повинні надавати лише достовірні результати проведених досліджень; завідомо помилкові або сфальсифіковані дослідження та матеріали є недопустимими.

▪ Відповідність нормам. Рукопис, що подається повинен відповідати вимогам, сформульованим редакцією журналу, в електронному вигляді за допомогою форми відправки на сайті.

▪ Оригінальність та дотримання політики антиплагіату. Автор статті повинен гарантувати, що представив для редакторської експертизи оригінальну роботу. Якщо автор використовував в статті праці або думки інших вчених, це повинно бути належним чином оформлено. Плагіат в будь-яких формах (відсутність графічного виділення цитат, некоректні посилання та джерела або неповний перелік джерел чи бібліографічного посилання, надмірне цитування тощо) визнається неетичною поведінкою і є неприпустимим.

▪ Визнання авторства та співавторства. Якщо особи робили значний внесок у розробку концепції, планування, виконання або інтерпретацію описуваного дослідження, автор має зазначити їх співавторство в роботі; особі, яка певним чином сприяла освітленому в статті дослідженню, але внесок якої не настільки вагомий, щоб включити його у співавтори, повинна бути висловлена вдячність в роботі.

▪ Викриття конфлікту інтересів. При наявності конфлікту інтересів, в тому числі і потенційного, автор або співавтори повинні проінформувати редакцію журналу як тільки такий конфлікт або його можливість стають відомими автору або співавторам.

▪ Викриття багаторазових чи паралельних публікацій. Якщо автор бажає здійснити повторну або паралельну публікацію наукової статті, він має підтвердити, що робить це не для навмисного підвищення кількості наукових публікації, а лише з метою пропаганди наукових досягнень, якщо це доцільно; автор має повідомити про факт повторної або паралельної публікації редакції журналу.

▪ Викриття помилок. При виявленні автором фундаментальних помилок або неточностей в своїй статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакції журналу та співпрацювати для опублікування спростування або ж виправлення інформації.

 


АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

Подаючи статтю до публікації в журналі ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН, автор надає редакції права на публікацію статті та розповсюдження її в електронному та друкованому вигляді.

Автор, при цьому, зберігає за собою всі авторські права та право без узгодження з редколегією та засновниками використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою, для написання власних дисертацій, для підготовки тез, доповідей конференцій, усних презентацій тощо, а також розміщувати електронні копії статті (у тому числі кінцеву електронну версію, завантажену з офіційного сайту журналу) на некомерційних web-ресурсах.

Вміст журналу ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу та повторно використовувати її вміст лише із зазначенням авторства цієї роботи і первинної публікації в журналі.

Creative Commons License

 


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в реєстраційній анкеті. Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань та не будуть поширюватись і передаватись стороннім особам.