Редакційна політика

Редакція журналу ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН здійснює внутрішнє рецензування статей, надісланих для публікації, і забезпечує проведення зовнішнього рецензування незалежними експертами відповідно до процедури  анонімного рецензування (single blind peer review), виходячи з принципу об'єктивності і відповідно до міжнародних стандартів публікаційної етики – COPE Code of Conduct.

Редакційна політика журналу передбачає, що:

▪ подаючи науковий рукопис для публікації, автор тим самим виражає згоду на розміщення повного її тексту в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті журналу та веб-сайтах наукометричних баз, у які він входить.

▪ подаючи науковий рукопис для публікації, автор підтверджує його відповідність зазначеним на цьому сайті вимога та етичним нормам, а також те, що стаття повністю опрацьована, перевірена та являє собою кінцевий варіант рукопису.

▪ подані авторами для публікації статті приймаються та публікуються відповідно до зазначеного редакцією графіку та термінів.

▪ редакція журналу, у випадку виявлення невідповідності статті встановленим вимогам (в тому числі у випадку виявлення плагіату або інших порушень, що суперечать редакційній політиці та етиці видання) правомочна надіслати автору статтю на доопрацювання із обов’язковим зазначення деталізованих інструкцій по внесенню необхідних корективів.

▪ редакція журналу правомочна здійснювати літературне редагування наукових рукописів, при необхідності вносити корективи в оформлення та виправляти орфографічні і пунктуаційні помилки, але не має права здійснювати наукове редагування, скорочувати вміст статті або здійснювати інші дії без узгодження з автором.

▪ якщо автор з якихось причин не бажає публікувати науковий рукопис, який вже був поданий в редакцію журналу, він має право до моменту фактичної публікації на офіційному веб-сайті відкликати статтю та скасувати публікацію незалежно від висновку редакції журналу щодо цієї статті; у випадку, якщо організаційний внесок за публікацію вже сплачений, повна його сума при скасуванні повертається автору протягом 48 годин.