ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
PDF

Посилання

Базовий компонент дошкільної освіти. / Наук. кер. Т. О. Піроженко, Київ. 2021.

Бойчук Ю. Д., Турчинов А. В. Сутність здоров’язбережувальної компетентності // Проблеми інженерно–педагогічної освіти: Зб. наук. праць. Вип. 48/49. Харків: УІПА, 2015. С. 180–186.

Воронін Д. Є. Формування здоров’язбережувальної компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец 13.00.07. Херсон, 2006. 20 с.

Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), від 05.09.2017, № 2145-VIII).

Закон України «Про дошкільну освіту» Редакція від 28.09.2017, підстава 2145-19., ст. 11, п. Взято з: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи // Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія / І. А. Зязюн. К.; Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. С. 10–18.

Коцур Н. І., Товкун Л. П. Професійна підготовка майбутніх педагогів з питань збереження та зміцнення здоров’я школярів // Освіта Регіону: Український науковий журнал. № 3. К.: Університет «Україна», 2013. С. 282–286.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 19 |