МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ УСНОГО ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
PDF

Посилання

Амонашвили Ш. А. В школу – с шести лет. Москва : Педагогика, 1986. 176 с.

Боднар С. В. Методика використання мовних і немовних засобів комунікації в процесі навчання англійської мови дітей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02. Одеса, 1996. 22 с.

Гузь О. І. Навчання усного англомовного мовлення учнів початкової загальноосвітньої школи з використанням відеофонограми : дис. кандидата пед. наук: 13.00.02. К., 2005. 167 с.

Гусак Л.Є. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутніх учителів до асоціативного навчання іноземних мов учнів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пeд. наук : 13.00.04. Київ. 2014. 43 с.

Кочубей Н. П. Методика інтерактивного навчання англійського діалогічного мовлення молодших школярів: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.02. Київ. 2014. 241 с.

Мартынова Р. Ю. Системно-комунікативний спосіб навчання іноземних мов / Укр. Патент. № 48831 – А, 2002.

Мартынова Р. Ю. Виды интегрированных процессов обучения профессиональной деятельности студентов неязыковых вузов. Науковий вісник ПНПУ імені К.Д. Ушинського. 2010. № 9-10. C. 80–88.

.Негневицкая Е. И. Обучение английскому языку детей 6 лет в 1 классе. Москва: Новая школа. 1993. 113 с.

.Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової школи : дис. ... доктора пед. наук : 13.00.02. Київ, 2010. 408 с.

Плахотник В. М. Теоретичні основи навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі: дидактико-методичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: 13.00.02. Київ : Київ. наук.-дослід. ін.-т педагогіки, 1992. 52 с.

Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика. Київ : Пед. думка, 2017. 628 с.

Фрумкіна А. Л. Етапи формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів для викладання образотворчого мистецтва іноземною мовою. Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. 2020. Випуск 33. С. 30–38.

Фрумкіна А. Л. Аналіз методів навчання іноземних мов молодших школярів в українській педагогічній теорії і практиці. Інноваційна педагогіка. 2019. Випуск 19, Т 2. С. 107–112.

Bodnar S. V. Research into teaching young learners the English dialogic speech. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2019. Серія 5. Випуск 67. С. 25–29.

De Vary Sh. Educational Gaming. Interactive Edutainment. Distance learning. For Educators, Trainers and Leaders. Boston, Information Age Publishing. 2008. Vol. 5. Iss. 3, Number 3. pp. 35–44.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 12 | Завантажень: 11 |