ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТА ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
PDF

Посилання

Загальна психологія / За заг. ред. академіка С. Д. Максименка. Підручник. 2 ге вид., переробл. і доп. Вінниця: Нова Книга, 2004. 704 с.

Зимняя И. А. Педагогическая психология. М., 2000. 175 с.

Лебедик Л. В. Професійний розвиток майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи засобами інформаційних техно логій. Проєктування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті Концепції «Освіта впродовж життя» : зб. тез доповідей практ. конф. з міжнародною участю, м. Краматорськ, 10 грудня 2020 р. / відп. ред. Д. В. Малєєв. Вінниця : Є вропейська наукова платформа, 2020. С. 42 45. URL : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/10.12.2020

Лебедик Л. В. Розвиток комунікати вних навичок викладача: метод. рек. Полтава : ПУЕТ, 2015. 16

Лебедик Л. Розвиток лідерства майбутніх менеджерів у технологіях кооперативного навчання. Шлях освіти . 2008. № 3. C. 22 25.

Лебедик Л. Розвиток професійної компетентності викладачів закладів в ищої освіти. Інноваційні технології розвитку особистісно професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти : зб. наук. ст. у 3 х ч. / За заг. ред. О. В. Зосименко, Г. Л. Єфремова. Суми, 2020. Ч. 1. С. 40 47.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 20 | Завантажень: 32 |