СУЧАСНІ ОСВІТНІ МЕТОДИКИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
PDF

Посилання

Андрущенко В. П. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти. Вища освіта в Україні. Теоретичний та науковометодичний часопис / гол. ред. В. П. Андрущенко. К. : Вид во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. № 3. С. 5 13.

Гуманізація педагогічного процесу у вищій школі: колективна монографія / керівник колективної Монографії д. пед. н. Л. В. Лебедик. – Полтава : ПУЕТ, 2020. 196 с.

Колісник Гуменюк Ю. І. Методичні вказівки до вивчення модуля «Модернізація освіти в сучасних умовах»: наук. метод. розробка. Львів : ЛННЦПО, 2018. 34 с. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24734/1/Metodychni%20Vkazivky%20Kursu%20Modernizatsiia.pdf

Лебедик Л. В. Професійний розвиток майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи засобами інформаційних технологій. Проєктування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога в контексті Концепції «Освіта впродовж життя» : зб. тез доповідей наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Краматорськ, 10 грудня 2020 р. / відп. ред. Д. В. Малєєв. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2020. С. 42–45. URL : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/conferences/issue/view/10.12.2020.

Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю., Стрельніков М. В. Сучасні технологі ї навчання і методики викладання дисциплін: Навчально методичний посібник для слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів середньої, професійної (професійно технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Полтава : АСМІ, 2020. 303 с. URL : http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/15703

Лебедик Л., Стрельніков В. Інтерактивні технології навчання майбутніх фахівців у сфері соціальної роботи. Імідж сучасного педагога. 2020. № 4 (193). C. 49–53.

Модернізація освітнього процесу на підставі компетентнісного підходу. URL : https://ru.osvita.ua/school/method/1313/

Стрельніков В. Ю. Інноваційні технології навчання: доцільність застосування понять. Матеріали наук. конф. професорсько викладацького складу, наук. працівників і здобувачів наук. ступ. за підсумками наук. дослідної роботи за період 2017 2018 рр. (16 17 трав. 2019 р.): у 2 х т. Т. 2. Вінниця: Донецький націо нальний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 98 99.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 24 | Завантажень: 17 |