СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
PDF

Посилання

Вагіс А. Формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами навчально-дослідницької діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2015. Вип. 11 (1). С. 93–98.

Евтыхова Н. М. К вопросу о функциональной математической грамотности будущего учителя начальных классов. Концепт : науч.-метод. электрон. журн. 2015. Т. 9. С. 81–85.

Зіненко І. М. Визначення структури математичної компетентності учнів старшого шкільного віку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2009. № 2. С. 165 – 174.

Кудрявцев Л.Д. Мысли о современной математике и ее изучении. М.: Наука, 1977. 65 с.

Міськова Н. М. Формування методико-математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. 2013. Вип. 1. С. 107–115.

Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти. Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. К. : «К.І.С.», 2003. С.19.

Основные результаты международного исследования образовательных достижений учащихся PISA 2006 / [Баранова В. Ю., Ковалева Г.С., Кошеленко Н. Г., Красновский Э. А. и др.]. М.: Центр оценки качества образования ИСМО РАО, 2007. 99 с.

Петрова Е.М. Понятие «математическая компетентность будущего специалиста технического профиля» в контексте компетентностного похода. Электронный ресурс. Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. Режим доступа: www.science-education.ru/101-5504.

Раков С. А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія. Х. : Факт, 2005. 360 с.

Раков С. А. Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій : автореф. дис... докт. пед. наук : 13.00.02. НПУ ім. М. П. Драгоманова. Харків, 2005. 44 с.

Романишина Л. М. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців у процесі навчання в медичному коледжі. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2011. № 2. С. 71–78.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т. 1. М. : НИИ школьных технологий, 2006. С. 21.

Скворцова С. О. Формування професійної компетентності в майбутнього вчителя математики. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. 2010. Вип. № 4. Режим доступу: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e_20magazine_pedagogical_science_vypuski_n4_2010_st_4/.

Стельмах Я. Г. Формирование профессиональной математической компетентности студентов – будущих инженеров : автореф. дис. … канд. пед. наук. Самара, 2011. 23 с.

Ходырева Н.Г. Становление математической компетентности будущего учителя при подготовке в педагогическом вузе. Педагогические проблемы становления субъектности школьника, студента, педагога в системе непрерывного образования. Вып. 3. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2001. С. 67 – 70.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 6 | Завантажень: 13 |