ВИКО РИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
PDF

Посилання

Буркова Л. Ключ до управління: Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму керування інноваційним процесом в освіті. Директор школи, ліцею, гімназії .

Вакуленко В. М. Види інновац ій в освіті та їх класифік ація. Вісник націона льної академії Державної прикор донної служби України .

Світові інновації [Електронний ресурс] // The Economist. Режим доступу до журналу : www.innovations.com.ua

Химинець В. В. Іннов аційна освітня діяльність . Ужгород : Інформаційно видавничий центр ЗІППО ,

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. К. : Ака демвидав, 2004.

Дудко Л. А. Роль інноваційних педагогічних технологій у становленні конкурентоспромож них спеціалістів. Мультиверсум : філософський альманах. К. : Центр культури. 2004.

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор укладач Н. П. Наволокова. Х. : ВГ «Основа», 2009. 176 с.

Химинець В.В. Інноваційна освітня діяльність/ В.В. Химин ець. Ужгород: Інформаційно видавничий центр ЗІППО, 2007.

. Ніколаєнко С.М. Інноваційний розвиток професійно технічної освіти в Україні. К.: Книга, 2007.

Кошелєва Н.Г. Використання методу проектів при побудові курсу "Планування індивідуальної кар’єри" як ос нова особистісно орієнтованої підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ Проблеми інжеренерно педагогічної освіти. 2007.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 8 | Завантажень: 32 |