ОСВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
PDF

Посилання

Багай Б. М. Інноваційні педагогічні технології у сучасній школі. Броди, 2016. С. 2 6. URL: http://brodypk.at.ua/navchmet/poch/dop/dopovid_innovacijni_pedagogichni_tekhnologiji.pdf

Мозуль I. Впровадження інноваційних технологій у навчально виховний процес на уроках природознавства в початковій школі. Актуальні питання гуманітарн их наук: міжвузівський зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун ту імені Івана Франка . Дрогобич, 2020. Т. 3. № 27.

С. 258 261. URL: https://op.ua/ru/pedclass/nauchnaya statya/vprovadzhennya innovaciynih tehnologiy u navchalno vihovniy proces na urokah prirodoznavstva vpochatkoviy shkoli

Стрельніков В. Ю. Інноваційні тех нології навчання: доцільність застосування понять. Матеріали наук. конф. професорсько викладацького складу, наук. працівників і здобувачів наук. ступ. за підсумками наук. дослідної роботи за період 2017 2018 рр. (16 17 трав. 2019 р.): у 2 х т. Т. 2. Вінниц я: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 98 99.

Стрельніков В. Ю. Інноваційні технології навчання. Методичний посібник. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. 31 с.

Стрельніков В. Ю. Інноваційні технології навчання у контексті реалізації концепції «Нова українська школа». Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (16–17 квітня 2019 р., м. Суми). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. Том 1. С. 26–29.

Стрельніков В. Ю. Основні категорії і поняття інноваційних технологій навчання. Сучасна середня освіта: інновації, методологія, теорія, практика : тези доповідей на міжрегіональній наук.-практ. конф., 7 жовтня 2014 р. / За заг. ред. І. М. Бобер. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2014. С. 297–300.

Шило С. І., Савченко Т. В. Удосконалення навчально виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості учасників педагогічного процесу. Запоріжжя, 2014. С. 2 3. URL: https://virtkafedra.ucoz.ua/imidg/shilo.pdf

Юрченко О. 12 інноваційних технологій в освіті: що українця м можна запозичити просто зараз. URL: https://osvitoria.media/experience/12-innovatsijnyh-tehnologiyi-v-osviti-shho-ukrayintsyam-mozhna-zapozychyty-prosto-zaraz/

Lebedyk L. V. 1.15. Structural components and functions of projecting activity of future high school teachers. Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. Prague, OKTAN PRINT s.r.o. 2020. P. 155–162.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 11 | Завантажень: 12 |