ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУЧАСНОСТІ
PDF

Посилання

Гозман Л. Я., Шестопал Е. Б. Дистанционное обучение на пороге XXI века. Ростов н/Д. : Мысль, 1999. 368 с.

Гончаров С. М. Сугестивні технології навчання в кредитно модульній системі організації навчального процесу: Навчально методичний посібник. Рі вне: НУВГП, 2008. 118 с.

Гуманізація педагогічного процесу у вищій школі: колективна монографія / керівник колективної монографії д. пед. н. Л. В. Лебедик. Полтава : ПУЕТ, 2020. 196

Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. К.: Академвида в, 2004. 352 с.

Кларин М. В. Инновации в обучении: цели, формы и модели: Анализ зарубежного опыта. М. : Наука, 1997. С.

Лебедик Л. Інноваційні підходи до проектування освіти дорослих. Інновації в освіті : матеріали Міжнар. метод. конф. (Київ, 16 17 жовтня 2012 р.) : тези доповідей. К. : Київ. нац. торг. екон. ун т, 2012. C. 223 225.

Лебедик Л. В. Особливості проектування інноваційних технологій навчання. Дидаскал : часопис / Бойко (гол. ред.). Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. Вип. 14 . 104 107.

Лебедик Л. В. Особливості проектування інноваційних технологій навчання. Матеріали Всеукр. наук. практ. конф. «Політехнічна освіта як засіб забезпечення ринку праці в Україні» 19 20.11.2013. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. С. 124 125.

Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 16 | Завантажень: 30 |